CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

 

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti

 

            Na osnovu člana 11 stav. 1 tačka. 6 Odluke o organizaciji i načinu rada lokalne uprave („Sl.list CG – Opštinski propisi“, br. 9/16), člana 3 Zakona o socijalom stanovanju Crne Gore (“Sl.list RCG“, br. 35/13), člana 85 stav 1  Statuta Opštine Berane ( „Sl.list RCG – Opštinski propisi“, br. 21/04, br. 34/06, 06/11), i člana 109 stav 1 Zakona o lokalnoj samoupravi Crne Gore (“Sl. list RCG“, br. 42/03, 28/04 i 75/05 i 13/06, i “Sl. list CG“ br.88/09, 3/10, 38/12 i 10/14), Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane,  u p u ć u j e

 

J A V N I  P O Z I V

 

fizičkim i pravnim licima, vlasnicima stambenih objekata na teritoriji Opštine Berane za dostavljanje ponuda, za davanje u zakup stambenih objekata Opštini Berane

 

I  Predmet

                Predmet ovog javnog poziva je davanje u zakup stambenih objekta Opštini Berane, radi privremenog rješavanja stambenog pitanja za 6 /šest/ porodica i jednog samostalnog korisnika, lica u stanju socijalne potrebe, sa prebivalištem na teritoriji Opštine Berane, sadašnjih korisnika stambenih jednica u vlasništvu Opštine Berane, koje se nalaze u naselju Rudeš b.b. (Stari magacin tapeta), koje će biti uklonjene, u postupku realizacije projekta izgradnje stambenih jedinica, u okviru Regionalnog stambenog programa za raseljena lica, u kojem, kao partner, učestvuje Opština Berane.

 

II  Uslovi i period zakupa

               Zainteresovani ponuđači, u smislu ovog javnog poziva, mogu da dostave ponude, za davanje u zakup Opštini Berane ukupno 7 /sedam / stambenih jedinica, odnosno ponude za svaku pojedinačnu stambenu jedinicu, za privremeno rješavanje pitanja smještaja, i to za:

  • 2 /dvije/ petočlane porodice;
  • 2 /dvije/ dvočlane porodice;
  • 2 / dvije / tročlane porodice;
  • 1 /jednu/ osobu samostalnog korisnika stambene jedinice.

              Svaka pojedinačna stambene jedinica, koja se daje u zakup, potrebno je da ima najmanje 50 m2 upotrebljivog stambenog prostora, sa mokrim čvorom.

              Stambene jedinice koje se daju u zakup, mogu biti udaljene najviše do, 2 km, u prečniku, od užeg gradskog jezgra – ul. Mojsija Zečevića u Beranama.

              Ponuđači su dužni da u zatvorenoj ponudi, dostave predlog cijene mjesečnog zakupa za ukupno 7 /sedam/ stambenih jedinica, odnosno predlog cijene za svaku pojedinačnu stambenu jedinicu, dokaze o vlasništvu stambene/ih jedinica, kao i lične podatke, i to: za fizička lica: (ime i prezime, adresu stanovanja, matični broj odnosno broj lične karte ili pasoša, dok je za pravna lica, potrebno dostaviti: (naziv i sjedište, potvrdu o registraciji kod  Centralnog registra privrednih subjekata Poreske uprave Crne Gore, za domaća, odnosno dokaz o registraciji nadležnog organa matične države stranog ponuđača za strana lica.

                  Sva prava i obaveze iz zakupnog odnosa utvrdiće se Ugovorom o zakupu.

                Ugovor o zakupu, zaključiće se na period trajanja od 18 /osamnaest/ mjeseci, uz mogućnost produžavanja ugovora, nakon isteka roka na koji je ugovoren zakup, a sve do rješavanja stambenog pitanja ovih lica, u skladu sa zakonom drugim i opštim aktima.

 

Finansijska sredstva

             Finansijska sredstva, potrebna za privremeno rješavanje stambenog pitanja za 6 /šest/ porodica i jednog samostalnog korisnika, lica u stanju socijalne potrebe, obezbijeđena su u Budžetu Opštine Berane za 2016. godinu, i ista će biti planirana prilikom izrade Budžeta Opštine Berane za 2017. godinu.

Odlučivanje

               Komisija pri Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, formirana Rješenjem Predsjednika Opštine Berane, postupiće po prispjelim, ponudama, i u roku od 3 /tri/ dana, od dana isetka roka za dostavljanje ponuda utvrditi ispravnost i blagovremenost istih, stanje stambenih objekta koji se daju u zakup obilaskom na terenu, predloženu cijenu zakupnine, vršiti provjeru dokumentacije odnosno ispunjenosti ostalih uslova u smislu ovog javnog poziva, te sačiniti rang listu sa predlogom najpovljnije/ih ponude/da, i dostaviti je Predsjedniku opštine Berane na  dalji postupak.

                   Neispravne i neblagovemene ponude neće biti razmatrane.

         Komisija zadržava pravo da odbije sve prispjele ponude, ukoliko ocijeni da nisu prihvatljive.

 

Rok za podnošenje ponuda

                Obrazložene ponude zainteresovni ponuđači mogu dostaviti Sekretarijatu za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane,  u roku od 15 /petnaest/ dana od dana upućivanja Javnog poziva, na adresu:  ulica IV Crnogorske broj 1, Berane, posredstvom građanskog biroa, putem pošte ili elektronskim putem, na e-mail adresu: opstauprava@berane.co.me, sa naznakom: Ponuda, za davanje u zakup stambenih objekata Opštini Berane.

                    Sve informacije i pojašnjenja zainteresovni ponuđači mogu dobiti,  u kancelariji broj 4, Sekretarijata za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, svakog radnog dana, u periodu od 12 do 14 časova,  sve do isteka roka za dostavljanje ponuda, kao i na internet portalu Opštine Berane, www.berane.me.

                   Napominjemo, da Opština Berane upućuje ovaj javni poziv, iz razloga što trenuntno ne raspolaže sa upražnjenim stambenim objektima u svom vlasništvu, čijim davanjem na privremeno korišćenje bi se moglo riješiti stambeno pitanje lica u stanju socijalne potrebe na teritoriji Opštine Berane.

 

V.D. POMOĆNIK SEKRETAR

                                                                                                                                 Rodoljub Bućković