Na osnovu člana 12 stav 5 Zakona o finansiranju političkih subjekata i izbornih kampanja („Sl.list CG“, br.52/14), sekretar Sekretarijata za finansije i ekonomski razvoj opštine Berane, donio je odluku o visini budžetskih sredstava namijenjenih za finansiranje redovnog rada političkih subjekata za 2016.godinu. Za finansiranje redovnog rada, političkim partijama , koji imaju odbornike u Skupštini opštine Berane, u 2016.godini pripadaju sledeći iznosi:

1. Socijalistička narodna partija  16,207.60 evra
2. Nova srpska demokratija                   9,315.99 evra
3. Pokret za promjene                              5,172.33 evra
4. Demokratska stranka jedinstva       3,795.94 evra
5. Demokratska partija socijalista 25,876.14 evra
Ukupno:                                                60,368.00 evra