Na osnovu člana 11 stav 1 i 2 Odluke o kriterijumima , načinu i postupku raspodjele  sredstava nevladinim organizacijama(„ Služneni list Crne Gore, opštinski propisi br. 22/19 i 54/19 ) Sekretarijat za sport , kulturu,omladinu i saradnju sa nevladinim organizacijama  o b j a v lj u j e:

 

UTVRĐENA LISTA  KANDIDATA NEVLADINIH ORGANIZACIJA KOJE SU ISPUNILE  USLOVE ZA PREDLAGANJE KANDIDATA ZA ČLANA KOMISIJE  ZA RASPODJELU SREDSTAVA NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA U 2020. GODINI

 

  1. NVO Centar kreativnih vještina.

predložio je Slobodana Tomaševića, za člana  Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

  • Organizacija gluvih i nagluvih za opštine Berane, Plav, Rožaje, Andrijevicu, Gusinje i Petnjicu,
  • Organizacija slijepih za opštine Berane, Andrijevicu,Plav i Rožaje ,
  • NVO INVIKTUS,
  • Moto klub Vitezovi – Berane ,
  • NVO Agroturistbiro Berane i
  • NVO Crnogorska iskra Berane.

predložile su  Dražena Joksimovića, za člana  Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Ako je predloženo više kandidata, predsjednik Opštine  će imenovati kandidata koji je predložen od većeg broja nevladinih organizacija, relevantnih za utvrđene prioritetne oblasti, a koje su dostavile potpunu dokumentaciju .

Odlukom o obrazovanju Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama u propisanom roku izabraće se predloženi kandidat.

 

Obrazloženje:

 

Članom  11 stav 1  Odluke o kriterijumima, načinu i postupku raspodjele sredstava nevladinim organizacijama  („Službeni list Crne Gore – opštinski propisi, broj 22/19 i 54/19), organ lokalne uprave, nadležan za saradnju sa nevladinim organizacijama, je dužan, da u roku od 7 dana , od dana isteka roka za dostavljanje  prijedloga, objavi na internet  portalu Opštine , utvrđenu listu kandidata .

Postupak za predlaganje kandidata za člana Komisije, predstavnika nevladinih organizacija, pokrenut je ,  upućivanjem javnog poziva od strane Predsjednika opštine br 01-018/20-1066 od 19.05.2020.godine. Javni poziv je objavljen na internet portalu Opštine, na oglasnoj tabli ,preko lokalnog javnog emitera i na drugi pogodan način. Javni poziv sadrži uslove koje moraju da ispune nevladine organizacije prilikom predlaganja kandidata, uslove koje mora da ispuni kandidat, dokumentaciju koja se prilaže uz prijedlog za kandidata, kao rok i mjesto predaje dokumentacije. Rok za predlaganje kandidata je 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva i zaključen je 08.06.2020.godine .

Postupak utvrđivanja ispravnosti predloga kandidata i izbora predstavnika nevladinih organizacija za člana Komisije  sproveo je  Sekretarijat za sport, kulturu,omladinu i saradnju sa NVO.

Javnom pozivu se odazvalo 7 nevladinih organizacija: NVO Centar kreativnih vještina , br 18-056/20-82 od 03.06.2020 godine ; Organizacija gluvih i nagluvih za opštine Berane, Plav, Rožaje, Andrijevicu, Gusinje i Petnjicu, br 18-056/20-89, od 04.06.2020 godine ;Organizacija slijepih za opštine Berane, Andrijevicu,Plav i Rožaje , br 18/056/20-88; od 04.06.2020.godine ; NVO INVIKTUS , br: 18/056/20-91, od 05.06.2020 godine ;Moto klub Vitezovi – Berane , br: 18/056/20-92, od 05.06.2020 godine;NVO Agroturistbiro Berane, br   br: 18/056/20-93, od 05.06.2020 godine i NVO Crnogorska iskra Berane, br: 18/056/20-94, od 05.06.2020 godine.

Nakon uvida u prispjelu  dokumentaciju , utvrđeno je :

NVO Centar kreativnih vještina, predložio je Slobodana Tomaševića, za člana  Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Nevladine organizacije : Organizacija gluvih i nagluvih za opštine Berane, Plav, Rožaje, Andrijevicu, Gusinje i Petnjicu, Organizacija slijepih za opštine Berane, Andrijevicu, Plav i Rožaje, NVO INVIKTUS , Moto klub Vitezovi – Berane , NVO Agroturistbiro Berane  i NVO Crnogorska iskra Berane, predložile su  Dražena Joksimovića, za člana  Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

Nakon uvida u ispravnost prispjele dokumentacije, utvrđeno je da kandidati ispunjavaju propisane uslove za člana Komisije za raspodjelu sredstava nevladinim organizacijama.

 

SEKRETAR

Goran Folić