Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine obavještava sve korisnike staračke naknade sa područja opštine Berane da dođu u najkraćem roku u kancelariju Sekretarijata, koja se nalazi u zgradi nekadašnjeg Vojnog odsjeka (ulica Polimska broj 66), kako bi se upoznali sa bližim uslovima i postupkom za isplatu staračke naknade.

Nosilac porodičnog poljoprivrednog domaćinstva stiče pravo na staračku naknadu ako ispunjava uslove iz člana 24 Zakona o poljoprivredi i ruralnom razvoju.

Ispunjenost uslova utvrđuje se na osnovu sledeće dokumentacije:

– izvoda iz matične knjige rođenih;

– potvrde da se bavi poljoprivredom i da živi na selu koju izdaje organ lokalne uprave nadležan za poslove poljoprivrede (u daljem tekstu: organ lokalne uprave);

– potvrde ili uvjerenja da ne ostvaruje nikakva druga primanja po osnovu novčane naknade materijalnog obezbjeđenja boraca, materijalnog obezbjeđenja, penzije, tjelesnog oštećenja i premija za biljnu i stočarsku proizvodnju;

– dokaza o vlasništvu poljoprivrednog zemljišta koji glasi na podnosioca zahtjeva ili njegovog bračnog druga;

– ovjerene izjave da podnosilac zahtjeva ili njegov bračni drug ne ostvaruje nikakva novčana primanja u zemlji i inostranstvu;

– dokaza o bračnom stanju.