Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине обавјештава све кориснике старачке накнаде са подручја општине Беране да дођу у најкраћем року у канцеларију Секретаријата, која се налази у згради некадашњег Војног одсјека (улица Полимска број 66), како би се упознали са ближим условима и поступком за исплату старачке накнаде.

Носилац породичног пољопривредног домаћинства стиче право на старачку накнаду ако испуњава услове из члана 24 Закона о пољопривреди и руралном развоју.

Испуњеност услова утврђује се на основу следеће документације:

– извода из матичне књиге рођених;

– потврде да се бави пољопривредом и да живи на селу коју издаје орган локалне управе надлежан за послове пољопривреде (у даљем тексту: орган локалне управе);

– потврде или увјерења да не остварује никаква друга примања по основу новчане накнаде материјалног обезбјеђења бораца, материјалног обезбјеђења, пензије, тјелесног оштећења и премија за биљну и сточарску производњу;

– доказа о власништву пољопривредног земљишта који гласи на подносиоца захтјева или његовог брачног друга;

– овјерене изјаве да подносилац захтјева или његов брачни друг не остварује никаква новчана примања у земљи и иностранству;

– доказа о брачном стању.