На основу члана 14 Закона о процјени утицаја на животну средину (“Службени лист ЦГ”, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је инвеститору DOO EXCALIBUR MNE“из Берана, донијето Рјешење број 16-322/22-145/4, којим је утврђена потреба процјене утицаја на животну средину за  пројекат Привремени монтажни објекат-хала у којем ће се обављати дјелатност складиштења и прераде производа од воћа и поврћа”,  који се реализује  на  катастарској парцели број 581/65 КО Лужац, у захвату ПУП-а „Беране“,  општина Беране.

Рјешењем је утврђена обавеза Носиоцу пројекта да за наведени пројекат уради  Елаборат процјене утицаја на животну средину којим ће се обезбиједити неопходни подаци, предвидјети негативни утицаји пројекта на животну средину, утврдити одговарајуће мјере заштите животне средине и дефинисати програм праћења утицаја на животну средину у току функционисања пројекта, као и у случају хаварије.

                                                                                         В.Д. СЕКРЕТАР

                                                                                      Вуксан Милошевић