На основу члана 24 став 3 Закона о процјени утицаја на животну средину („Сл. лист ЦГ“, бр. 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине Општине Беране

 ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је носиоцу пројекта  Секретаријату за привреду, развој и инвестиције Општине Беране, донијето Рјешење број 16-322/2334/11, којим је дата сагласност на Елаборат процјене утицаја на животну средину пројекта „Реконструкција западне трибине градског стадиона“, чија се реализација планира на локацији коју чине катастарске парцеле број  1665/1, 1646/1, 1665/3 и 1647 КО Беране, у захвату ДУП-а „Стадион и школа Вук Караџић“, општина Беране.

У спроведеном поступку процјене утицаја на животну средину утврђено је да је Елаборат урађен у складу са Законом о процјени утицаја на животну средину и да садржи дефинисане мјере за спречавање, смањење или отклањање штетних утицаја на животну средину.

Рјешењем о давању сагласности утврђена је обавеза Носиоцу пројекта да пројекат реализује у свему према мјерама заштите животне средине утврђеним у Елаборату процјене утицаја .

 

                                                                                        В.Д. СЕКРЕТАР-а

                                                                                      Вуксан  Милошевић