CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Odbor za izbor i imenovanja

Broj: 02-030-150

Berane, 16. april  2019. godine

 

Na osnovu  člana 28  Zakona o elektronskim medijima („Sl. list CG“, br. 46/10, 40/11, 53/11, 6/13, 55/16 i 92/17) i člana 31 Odluke o osnivanju društva sa oragničenom odgovornošću LJE „Radio Berane“  („Sl. list CG“- Opštinski propisi, br. 16/11), Odbor za izbor i imenovanja  na sjednici održanoj 16. aprila 2019. godine, utvrdio je

 

Listu kandidata za imenovanje dva člana Savjeta LJE „Radio Berane“:

 

  1. Milivoje Pavić, dipl. geograf
  2. Sanja Rmuš, prof. engleskog jezika

 

 Obrazloženje

 

Odbor za izbor i imenovanja je 1. marta 2019. godine, uputio Javni poziv mjesnim zajednicama i sportskim organizacijama da u roku od 45 dana od dana objavljivanja dostave predloge kandidata za izbor dva člana Savjeta Radio Berana. Nakon isteka roka za dostavljanje predloga, Odbor je na sjednici održanoj 16. aprila 2019. godine razmatrao prispjele predloge i konstatovao da je Atletski klub „LIM“ dostavio predlog da se za člana Savjeta LJE „Radio Berane“ izabere Milivoje Pavić, dipl. geograf, a  Savjet MZ „Pešca“ je za člana Savjeta Radio Berana predložio Sanju Rmuš, profesoricu  engleskog jezika.

Uvidom u prispjelu dokumentaciju Odbor je  konstatovao  da su  predlozi  blagovremeno dostavljeni  i da sadrže svu potrebnu dokumentaciju, koja je tražena Javnim pozivom.

Odbor će u skladu sa zakonskim rokom utvrditi predlog  za imenovanje  2 člana Savjeta Radija na predlog sportske organizacije i mjesne zajednice i dostaviti Skupštini opštine Berane na razmatranje i odlučivanje.

 

PREDSJEDNIK ODBORA

                                                                                                            Petar Labudović