CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za sport,

kulturu, mlade i saradnju sa

nevladinim organizacijama

Br.20-680-129

Datum, 27.02.2017.godine

 

Na osnovu člana 16 stav 2 Odluke o osnivanju Savjeta mladih opštine Berane (,,Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“, br.29/14), sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa nevladinim organizacijama donio je

 

R J E Š E NJ E

o izboru Savjeta mladih opštine Berane

 

I.Za članove Savjeta mladih opštine Berane izabrani su:

 

1.Begović Hamdija;

2.Zagorka Golubović;

3.Jovana Bubanja;

4.Jelena Radnić;

5.Šoškić Jelena;

6.Dražen Joksimović;

7.Milena Veljić;

8.Dragana Gluščević;

9.Kristijan Matković;

10.Ivana Milošević;

11.Femić Irena;

12.Simonović Tamara;

13.Marko Vukićević.

 

 

II.Rješenje stupa na snagu danom donošenja.

 

III.Rješenje će se objaviti u lokalnom mediju, na oglasnoj tabli i sajtu opštine.

 

V.Ovo Rješenje stupa na snagu nakon donošenja.

 

 

 

 

Dostaviti:

-Sekretarijatu za sport,kulturu,omladinu i saradnju sa NVO,

-članovima,

-a/a.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sekretar,

Zoran Jojić