CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za sport,

kulturu, mlade i saradnju sa

nevladinim organizacijama

Br.20-680-96

Datum, 20.02.2017.godine

 

Na osnovu člana 13 Odluke o osnivanju Savjeta mladih opštine Berane (,,Službeni list Crne Gore-Opštinski propisi“, br.29/14), Sekretar Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa nevladinim organizacijama donio je

R J E Š E NJ E

 

I. U Komisiju za izbor članova Savjeta mladih opštine Berane imenuju se:

1.Dražen Bojović,   dr stomatologije;

2.Radojka Šćekić,  profesor engleskog jezika;

3.Dragana Popović, profesorica violine;

4.Mladen Stijović, diplomirani pravnik;

5.Rajković Dragoje, savjetnik za rad sa mladima i omladinskom politikom u opštini Berane.

II.Zadatak Komisije je da utvrdi listu kandidata koji ispunjavaju uslove za izbor u članstvo i sprovede postupak izbora članova Savjeta mladih.

III.Komisija je dužna da izbor članova izvrši na način i u rokovima propisanim Odlukom o osnivanju Savjeta mladih opštine Berane.

IV.Mandat Komisije traje 2 godine.

V.Ovo Rješenje stupa na snagu nakon donošenja.

 

 

Sekretar,

Zoran Jojić, s. r.