ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за спорт,

културу, младе и сарадњу са

невладиним организацијама

Бр.20-680-96

Датум, 20.02.2017.године

 

На основу члaнa 13 Одлуке о оснивању Савјета младих општине Беране (,,Службени лист Црне Горе-Општински прописи“, бр.29/14), Секретар Секретаријата за спорт, културу, младе и сарадњу са невладиним организацијама донио је

Р Ј Е Ш Е Њ Е

 

I. У Комисију за избор чланова Савјета младих општине Беране именују се:

1.Дражен Бојовић,   др стоматологије;

2.Радојка Шћекић,  професор енглеског језика;

3.Драгана Поповић, професорица виолине;

4.Младен Стијовић, дипломирани правник;

5.Рајковић Драгоје, савјетник за рад са младима и омладинском политиком у општини Беране.

II.Задатак Комисије је да утврди листу кандидата који испуњавају услове за избор у чланство и спроведе поступак избора чланова Савјета младих.

III.Комисија је дужна да избор чланова изврши на начин и у роковима прописаним Одлуком о оснивању Савјета младих општине Беране.

IV.Мандат Комисије траје 2 године.

V.Ово Рјешење ступа на снагу након доношења.

 

 

Секретар,

Зоран Јојић, с. р.