CRNAGORA

OPŠTINA BERANE

Na osnovu Člana 7 .  Odluke o stipendiranju studenata talenata

(Sl. ListCG ”, opštinskipropisi,  Broj 28/08),

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

ZA ŠKOLSKU 2019/2020 GODINU

Pravo učešća na konkursu  za dodjelu stipendija  mogu ostvariti studenti na osnovnim i postdiplomskim studijama  koji su državljani CrneGore, imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00  tokom studija, i koji nisu u radnom odnosu.

Opština Berane će uškolskoj 2019/2020 godini, stipendirati 20 studenata osnovnih  i  pet studenata postdiplomskih studija.

Kandidati kojikonkurišuzadodjelustipendije, uzprijavunakonkursuprilažusledećudokumentaciju, i to:

  • uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte,
  • potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama,
  • potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina,
  • potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija,
  • potvrdu o prebivalištu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opština Berane, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opština Berane, Berane, ul. IV. Crnogorske brigade br. 1 sa naznakom “Konkurs za dodjel ustipendija studentima talentima”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

U Beranama, dana 16.09.2019. godine                                                                 

Broj: 05-031-933                                                                                                                 

Sekretarka Sekretarijata

Danijela Marković