CRNAGORA

OPŠTINA BERANE

Na osnovu Člana 7.  Odluke o stipendiranju studenata talenata

(Sl. ListCG ”, opštinski propisi,  broj 28/08),

Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opštine Berane, raspisuje

K  O  N  K  U  R  S

ZA DODJELU STIPENDIJA STUDENTIMA

ZA ŠKOLSKU 2020/2021. GODINU

Pravo učešća na konkursu  za dodjelu stipendije  mogu ostvariti studenti na osnovnim i postdiplomskim studijama, koji su državljani Crne Gore, imaju prebivalište na teritoriji opštine Berane najmanje godinu dana prije raspisivanja konkursa, imaju prosječnu ocjenu najmanje 9,00 tokom studija, i koji nisu u radnom odnosu.

Opština Berane će u školskoj 2020/2021. godini, stipendirati 20 studenata osnovnih  i  5 studenata postdiplomskih studija.

Kandidati koji konkurišu za dodjelu stipendije, uz prijavu na konkurs prilažu sledeću dokumentaciju, i to:

  • uvjerenje o državljanstvu ili fotokopija biometrijske lične karte,
  • potvrdu o upisu godine studija na osnovnim, odnosno postdiplomskim studijama,
  • potvrdu o položenim ispitima iz prethodnih godina,
  • potvrdu o ostvarenoj prosječnoj ocjeni tokom studija,
  • potvrdu o prebivalištu.

Konkurs je otvoren 15 dana od dana objavljivanja.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu: Opština Berane, Sekretarijat za opštu upravu i društvene djelatnosti Opština Berane, Berane, ul. IV Crnogorske brigade br. 1 sa naznakom “Konkurs za dodjelu stipendija studentima talentima”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

 

U Beranama, dana 14.09.2020. godine

Broj: 05-102/20-768

Sekretarka 

Danijela Marković

 

Link:

Konkurs za dodjelu stipendija studentima za školsku 2020/2021 godinu