ЦРНАГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

На основу Члана 7.  Одлуке о стипендирању студената талената

(Сл. ЛистЦГ ”, општински прописи,  број 28/08),

Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општине Беране, расписује

К  О  Н  К  У  Р  С

ЗА ДОДЈЕЛУ СТИПЕНДИЈА СТУДЕНТИМА

ЗА ШКОЛСКУ 2020/2021. ГОДИНУ

Право учешћа на конкурсу  за додјелу стипендијe  могу остварити студенти на основним и постдипломским студијама, који су држављани Црне Горе, имају пребивалиште на територији општине Беране најмање годину дана прије расписивања конкурса, имају просјечну оцјену најмање 9,00 током студија, и који нису у радном односу.

Општина Беране ће у школској 2020/2021. години, стипендирати 20 студената основних  и  5 студената постдипломских студија.

Кандидати који конкуришу за додјелу стипендије, уз пријаву на конкурс прилажу следећу документацију, и то:

  • увјерење о држављанству или фотокопија биометријске личне карте,
  • потврду о упису године студија на основним, односно постдипломским студијама,
  • потврду о положеним испитима из претходних година,
  • потврду о оствареној просјечној оцјени током студија,
  • потврду о пребивалишту.

Конкурс је отворен 15 дана од дана објављивања.

Пријаве са потребном документацијом доставити на адресу: Општина Беране, Секретаријат за општу управу и друштвене дјелатности Општина Беране, Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр. 1 са назнаком “Конкурс за додјелу стипендија студентима талентима”.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.

 

У Беранама, дана 14.09.2020. године

Број: 05-102/20-768

Секретарка 

Данијела Марковић

 

Линк:

Конкурс за додјелу стипендија студентима за школску 2020/2021 годину