Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je investitor Tiganj Damir iz Berana, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za “Poslovno-privredni projekat”, čija realizacija se planira na kat.parceli br. 1047 KO Budimlja, UP 1, DUP Rudeš III, u zahvatu PUP-a „Berane“, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br.1, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na veb stranici Opštine Berane, www.berane.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ili na email: stambeno@berane.co.me, je 01.10.2020. godine.