Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je investitor DOO „ALFA M“ – Milan Jevrić iz Berana, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Samouslužna auto perionica”, čija realizacija se planira na dijelu kat.parcele br. 241 KO Dolac, DUP „Lugovi i Donji Talum“, u zahvatu urbanističke razrade PUP-a „Berane“, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. IV Crnogorske br.1, kancelarija br. 20, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na internet stranici Opštine Berane, www.berane.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ili na imejl: stambeno@berane.co.me, je 03.08.2020. godine.

print