Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je investitor Ministarstvo poljoprivrede i ruralnog razvoja iz Podgorice, podnilo zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Regulacija rijeke Lim na području grada Berane”, čija se realizacija planira na dijelu katastarskih parcela br. 853, 854, 777/1, 777/2, 405/1, 403 i 2477/1 KO Berane, u zahvatu PUP-a “Berane”, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. Polimska br.66, radnim danima od 12 do 14 časova.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ili na email: stambeno@berane.co.me, je 21.10.2019. godine.