Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

Da je investitor „Beton promet“ d.o.o. iz Berana, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat „Poslovno proizvodni objekat – pilana“, čija realizacija se planira na kat.parceli br. 677 KO Donje Luge, u zahvatu urbanističke razrade PUP-a „Berane“, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. Polimska br. 66, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na veb stranici Opštine Berane, www.berane.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ili na e-mail: poljoprivreda@berane.co.me, je 22.03.2019. godine.