Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je nosilac projekta “Beton promet” d.o.o. iz Berana, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Poslovno proizvodni objekat – pilana”, čija se realizacija planira na katastarskoj parceli broj 677 KO Donje Luge, u zahvatu urbanističke razrade PUP-a “Berane”, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine opštine Berane, ulica Polimska br. 66, radnim danima od 12.00 do 14.00 časova, kao i na veb stranici Opštine Berane, www.berane.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata (ul. Polimska br.66) ili na email: poljoprivreda@berane.co.me, je 09.05.2019. godine. Javna rasprava o predmetnom Elaboratu će se održati u maloj sali opštine Berane 24.04.2019. godine sa početkom u 12.00 časova.