Na osnovu člana 14  Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Sl.list CG“, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je investitoru Delević Đorđiju iz Berana donijeto Rješenje broj 16-322/21-1/5, kojim se utvrđuje da je za projekat “Poslovni objekat i benzinska pumpa” potrebna procjena uticaja na životnu sredinu i da je  za isti potrebno izraditi Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu.

Realizacija projekta se planira na katastarskoj parceli broj 2476/25 KO Berane,upisana u LN Br 2292 odnosno na UP 22 DUP-a „Izgradnja“,opština Berane.

Izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediće se neophodni podaci, predvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku funkcionisanja projekta , kao i u slučaju havarije.

 

V.D.SEKRETAR

                                                                                        Miloš Kastratović