На основу члана 14  Закона о процјени утицаја на животну средину (“Сл.лист ЦГ“, број 75/18) Секретаријат за комунално-стамбене послове, саобраћај и заштиту животне средине општине Беране

ОБАВЈЕШТАВА

заинтересовану јавност

да је инвеститору Делевић Ђорђију из Берана донијето Рјешење број 16-322/21-1/5, којим се утврђује да је за пројекат “Пословни објекат и бензинска пумпа” потребна процјена утицаја на животну средину и да је  за исти потребно израдити Елаборат процјене утицаја на животну средину.

Реализација пројекта се планира на катастарској парцели број 2476/25 КО Беране,уписана у ЛН Бр 2292 односно на УП 22 ДУП-а „Изградња“,општина Беране.

Израдом Елабората процјене утицаја обезбиједиће се неопходни подаци, предвидјети негативни утицаји пројекта на животну средину, утврдити одговарајуће мјере заштите животне средине и дефинисати програм праћења утицаја на животну средину у току функционисања пројекта , као и у случају хаварије.

 

В.Д.СЕКРЕТАР

                                                                                        Милош Кастратовић