Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je investitor „KVATRO D“ iz Berana, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Autoservis – autoperionica i vulkanizirenje”, čija realizacija se planira na dijelu kat.parcele br. 927 KO Berane, u zahvatu urbanističke razrade PUP-a „Berane“, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. Polimska br.66, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na veb stranici Opštine Berane www.berane.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ili na imejl: poljoprivreda@berane.co.me; je 08.02.2019. godine.