Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane

OBAVJEŠTAVA
zainteresovanu javnost

da je investitor „BENERGO“ d.o.o. iz Berana, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za Projekat postavljanja 10kV kablovskog voda za priključenje mHE “Miolje Polje” na distributivni sistem, čija realizacija se planira na dijelu kat.parcela br. 949, 950, 1166/1, 1115/2, 1117/2, 1119/2, 1129/2, 1131/2, 1136/2, 1137/5, 1138, 1139/1, 1165/3, 1165/2 i 1165/5 KO Lužac, u zahvatu PUP-a „Berane“, opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br.1, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na veb stranici Opštine Berane, www.berane.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ili na imejl: stambeno@berane.co.me, je 25.09.2020. godine.