Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane

 OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 da je investitor Đorđije Delević iz Berana, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta “Poslovni objekat i benzinska pumpa” čija realizacija se planira na katastarskoj parceli br 2476/25 KO Berane,upisana u LN br 2292 odnosno na UP 22 DUP-a “Izgradnja”

 U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno -stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br.1, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na veb stranici Opštine Berane, www.berane.me

 Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ili na email: stambeno@berane.co.me, je 13.02.2021.godine.

                                                                                                                        V.D. SEKRETAR

                                                                                                         Miloš Kastratović