Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine opštine Berane

 

OBAVJEŠTAVA ZAINTERESOVANU JAVNOST

 

Da je nosilac projekta “Telenor” d.o.o. iz Podgorice, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za projekat “Bazna stanica mobilne telefonije Kaludra”, čija se realizacija planira na dijelu katastarske parcele broj 12/9/0  KO Rovca, u zahvatu urbanističke razrade PUP-a “Berane”, opština Berane.

 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine  opštine Berane, ul. Polimska br.66, radnim danima, u periodu od 12 do 14 časova, kao i na web stranici Opštine Berane, www.berane.me .

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi je do 10.novembra,  na adresu Sekretarijata (ul. Polimska br.66) ili na email: stambeno@berane.co.me. 

Javna rasprava o predmetnom Elaboratu će se održati u Velikoj sali Opštine Berane,    28.oktobra,  sa početkom u 12 časova.

           

print