CRNA  GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-537

Berane, 18. novembar 2019. godine

 

               NEVLADINIM  ORGANIZACIJAMA   I MJESNIM  ZAJEDNICAMA

                           

                                                                                              

Shodno Poslovniku Skupštine opštine, obavještavamo Vas da je u pripremi izrada Programa rada Skupštine za 2020. godinu.

 

Član 158  Poslovnika SO-e Berane (“Sl. list CG- Opštinski propisi“ br. 22/19) propisuje: “U pripremi izrade Programa rada Skupština pribavlja predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od Predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija“.

 

Molimo Vas, da predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti  u  Program  rada,  dostavite  Službi  Skupštine  do 28. novembra 2019. godine.

 

 

                                                SLUŽBA  SKUPŠTINE