CRNA GORA

OPŠTINA BERANE

Sekretarijat za poljoprivredu, turizam,

vodoprivredu i zaštitu životne sredine

Broj: 17-320-

Berane, 02.04.2019. godine

 

U skladu sa Pravilnikom o načinu ostvarivanja prava na podršku razvoju seoskog turizma Opštine Berane i  Planom Agrobudžeta za 2019.godine,  Mjera 11- podrška razvoju seoskog turizma, Sekretarijat za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine objavljuje:

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanje prava za

podršku razvoju seoskog turizma

 

MJERA 11 – podrška razvoju turizma

 

 1. Predmet podrške: stvoriti preduslove za razvoj seoskog turizma, sa akcentom na unapređenje ugostiteljskih usluga u seoskim domaćinstvima.

 

 1. Ukupan iznos sredstava:

Ukupna planirana sredstva za ovu mjeru programa iznose 6.000€.

 

 1. Ciljevi:
 • Unapređenje kvaliteta usluga u seoskom turizmu
 • Održivo poslovanje
 • Unapređenje konkurentnosti

 

 1. Korisnici:

Privredna društva, druga pravna lica, preduzetnici i fizička lica pružaoci ugostiteljskih usluga u seoskom domaćinstvu koji ispunjavaju uslove za obavljanje te djelatnosti utvrđene Zakonom o turizmu i ugostiteljstvu.

 

 1. Namjena sredstava:

Sredstva se mogu koristiti za unapređenje i obogaćenje ponude u seoskim domaćinstvima i to:

 • nabavka adekvatnog namještaja i opreme (ležajevi, ormani, noćni stočići, baštenske garniture i dr.)
 • unapređenje higijenskih i sanitarnih uslova u seoskom domaćinstvu (opremanje kuhinje, opremanje kupatila i sl.)
 • unapređenje dodatne ponude u seoskim domaćinstvima (uređenje dvorišta, parking prostora, uređenje prostora za degustaciju,dekoracija objekta i sl.)

 

 1. Rok realizacije:

Rok realizacije za uplatu dijela sredstava koji se odnosi na investitora je 30 dana od dana donošenja Odluke o dodjeli sredstava, što se potvrđuje prilaganjem  dokaza o uplati svog dijela sredstava,nakon čega će uslijediti uplata preostalog dijela od strane  Opštine Berane.

 

 1. Iznos podrške:

Najveći iznos sredstava koji se može odobriti je 70% opravdanih/ prihvatljivih troškova, dok je maksimalan iznos podrške 1.000€.

 

Korisnik podrške je u obavezi da obezbijedi preostali iznos sredstava.

 

Sredstva podsticaja uplaćuju se nakon dostavljanja dokaza o uplati sopstvenog

učešća za odobrenu investiciju od strane korisnika podrške , s tim što se uplata

sredstava vrši na žiro račun pravnog lica kod koga je izvršena nabavka

materijala.

 

 1. Podnosilac zahtjeva na Javni poziv obavezan je dostaviti sljedeću u originalu ili ovjerenu dokumentaciju:

1) zahtjev sa obrazloženjem po svakom kriterijumu koji se ocjenjuje

2) izjava  da će seosko domaćinstvo pružati usluge minimum tri godine od dana dodjeljivanja sredstava

3) rješenje o upisu u Registar poljoprivrednih gazdinstava

4) rješenje o upisu u Centralni turistički registar i/ili rješenje o

kategorizaciji ugostiteljskog objekta

5) dokaz o dobijenim sredstvima od strane državnih organa i institucija i

njihovom namjenskom korišćenju za protekle tri godine- tačan iznos sredstava,

ili izjava korisnika

6) uvjerenje o kućnoj zajednici

7)  fotokopiju lične karte

8)  profakturu za planiranu investiciju

 

 1. Način podnošenja dokumentacije:

Potencijalni korisnici podrške prijavljuju projekte podnoseći zahtjev za dodjelu sredstava i u prilogu dostavljaju traženu dokumentaciju.

 

Zahtjev sa pratećom dokumentacijom se podnosi direktno na pisarnici Opštine Berane, IV Crnogorske 1, Berane.

 

 1. Zahtjevi koji se neće razmatrati:

-zahtjevi čija dokumentacija nije potpuna

-neblagovremeni zahtjevi,tj.zahtjevi dostavljeni nakon definisanog roka

-zahtjevi koji ne ispunjavaju navedene uslove

 

 1. Rangiranje :

 Rang lista se utvrđuje na osnovu bodovnog stanja, gdje maksimalan broj bodova iznosi 35, a minimalan 7, od čega će i zavisiti visina podrške. Rang lista će biti objavljena na internet stranici Opštine Berane, kao i na   oglasnoj tabli Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine.

 

 1. Rok za podnošenje prijava:

15 kalendarskih dana od dana objavljivanja Javnog poziva.

 

 1. Postupak odlučivanja:

Inicijalno procesuiranje zahtjeva primljenih po ovom Javnom pozivu je u nadležnosti Komisije koju obrazuje Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine. Komisija obrađuje i sistematizuje zahtjeve , pribavlja dodatne podatke i utvrđuje Predlog rang – liste projekata koji ispunjavaju zadate uslove.

 

Odluku o odabiru projekata, odnosno Odluku o odbijanju projekata ukoliko sve prijave ne ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom i Javnim pozivom donosi Sekretar Sekretarijata.

Sa podnosiocima zahtjeva za odabrane projekte, Sekretar Sekretarijata zaključuje ugovor o međusobnim pravima i obavezama u vezi njihove realizacije.

 

 1. Rok za donošenje odluke i odlučivanje:

Odluka o odbiru projekata i dodjeli sredstava, odnosno Odluku o odbijanju projekta ukoliko prijave ne ispunjavaju uslove predviđene Pravilnikom i Javnim pozivom,  donijeće se najkasnije u roku od 15 dana od dana zatvaranja Javnog poziva.

 

 1. Lista korisnika kojima su odobrena sredstava:

Lista korisnika kojima su odobrena sredstva sa iznosom i namjenom dodijeljenih sredstava po korisniku biće objavljena na internet stranici Opštine Berane i oglasnoj tabli Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu  životne sredine u roku od 7 dana od dana donošenja Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

 

 1. Rok za potpisivanje ugovora:

Sekretar Sekretarijata za poljoprivredu, turizam, vodoprivredu i zaštitu životne sredine  će sa odabranim korisnicima potpisati ugovor najkasnije u roku od 15 dana od dana objave Odluke o odabiru projekata i dodjeli sredstava.

 

 1. Obaveze korisnika su da:
 • potpiše ugovor,
 • sredstva iskoristi namjenski
 • Sekretarijatu dostavi izvještaj o realizaciji projekta
 • na zahtjev Sekretarijata pruži uvid i dodatnu, naknadno traženu dokumentaiju i druge obaveze definisane ugovorom.

 

 

Napomena:

Javni poziv je objavljen dana 03.04.2019.godine

 

 

V.D.SEKRETAR-a

Božo Premović

 

U prilogu su Javni poziv i Obrazac zahtjeva:

Javni poziv

Obrazac zahtjeva