ЦРНА ГОРА

ОПШТИНА БЕРАНЕ

Секретаријат за пољопривреду, туризам,

водопривреду и заштиту животне средине

Број: 17-320-

Беране, 02.04.2019. године

 

У складу са Правилником о начину остваривања права на подршку развоју сеоског туризма Општине Беране и  Планом Агробуџета за 2019.године,  Мјера 11- подршка развоју сеоског туризма, Секретаријат за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине објављује:

 

ЈАВНИ ПОЗИВ

за подношење захтјева за остваривање права за

подршку развоју сеоског туризма

 

МЈЕРА 11 – подршка развоју туризма

 

 1. Предмет подршке: створити предуслове за развој сеоског туризма, са акцентом на унапређењe угоститељских услуга у сеоским домаћинствима.

 

 1. Укупан износ средстава:

Укупна планирана средства за ову мјеру програма износе 6.000€.

 

 1. Циљеви:
 • Унапређење квалитета услуга у сеоском туризму
 • Одрживо пословање
 • Унапређење конкурентности

 

 1. Корисници:

Привредна друштва, друга правна лица, предузетници и физичка лица пружаоци угоститељских услуга у сеоском домаћинству који испуњавају услове за обављање те дјелатности утврђене Законом о туризму и угоститељству.

 

 1. Намјена средстава:

Средства се могу користити за унапређење и обогаћење понуде у сеоским домаћинствима и то:

 • набавка адекватног намјештаја и опреме (лежајеви, ормани, ноћни сточићи, баштенске гарнитуре и др.)
 • унапређење хигијенских и санитарних услова у сеоском домаћинству (опремање кухиње, опремање купатила и сл.)
 • унапређење додатне понуде у сеоским домаћинствима (уређење дворишта, паркинг простора, уређење простора за дегустацију,декорација објекта и сл.)

 

 1. Рок реализације:

Рок реализације за уплату дијела средстава који се односи на инвеститора је 30 дана од дана доношења Одлуке о додјели средстава, што се потврђује прилагањем  доказа о уплати свог дијела средстава,након чега ће услиједити уплата преосталог дијела од стране  Општине Беране.

 

 1. Износ подршке:

Највећи износ средстава који се може одобрити је 70% оправданих/ прихватљивих трошкова, док је максималан износ подршке 1.000€.

 

Корисник подршке је у обавези да обезбиједи преостали износ средстава.

 

Средства подстицаја уплаћују се након достављања доказа о уплати сопственог

учешћа за одобрену инвестицију од стране корисника подршке , с тим што се уплата

средстава врши на жиро рачун правног лица код кога је извршена набавка

материјала.

 

 1. Подносилац захтјева на Јавни позив обавезан је доставити сљедећу у оригиналу или овјерену документацију:

1) захтјев са образложењем по сваком критеријуму који се оцјењује

2) изјава  да ће сеоско домаћинство пружати услуге минимум три године од дана додјељивања средстава

3) рјешење о упису у Регистар пољопривредних газдинстава

4) рјешење о упису у Централни туристички регистар и/или рјешење о

категоризацији угоститељског објекта

5) доказ о добијеним средствима од стране државних органа и институција и

њиховом намјенском коришћењу за протекле три године- тачан износ средстава,

или изјава корисника

6) увјерење о кућној заједници

7)  фотокопију личне карте

8)  профактуру за планирану инвестицију

 

 1. Начин подношења документације:

Потенцијални корисници подршке пријављују пројекте подносећи захтјев за додјелу средстава и у прилогу достављају тражену документацију.

 

Захтјев са пратећом документацијом се подноси директно на писарници Општине Беране, IV Црногорске 1, Беране.

 

 1. Захтјеви који се неће разматрати:

-захтјеви чија документација није потпуна

-неблаговремени захтјеви,тј.захтјеви достављени након дефинисаног рока

-захтјеви који не испуњавају наведене услове

 

 1. Рангирање :

 Ранг листа се утврђује на основу бодовног стања, гдје максималан број бодова износи 35, а минималан 7, од чега ће и зависити висина подршке. Ранг листа ће бити објављена на интернет страници Општине Беране, као и на   огласној табли Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине.

 

 1. Рок за подношење пријава:

15 калeндарских дана од дана објављивања Јавног позива.

 

 1. Поступак одлучивања:

Иницијално процесуирање захтјева примљених по овом Јавном позиву је у надлежности Комисије коју образује Секретар Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине. Комисија обрађује и систематизује захтјеве , прибавља додатне податке и утврђује Предлог ранг – листе пројеката који испуњавају задате услове.

 

Одлуку о одабиру пројеката, односно Одлуку о одбијању пројеката уколико све пријаве не испуњавају услове предвиђене Правилником и Јавним позивом доноси Секретар Секретаријата.

Са подносиоцима захтјева за одабране пројекте, Секретар Секретaријата закључује уговор о међусобним правима и обавезама у вези њихове реализације.

 

 1. Рок за доношење одлуке и одлучивање:

Одлука о одбиру пројеката и додјели средстава, односно Одлуку о одбијању пројекта уколико пријаве не испуњавају услове предвиђене Правилником и Јавним позивом,  донијеће се најкасније у року од 15 дана од дана затварања Јавног позива.

 

 1. Листа корисника којима су одобрена средстава:

Листа корисника којима су одобрена средства са износом и намјеном додијељених средстава по кориснику биће објављена на интернет страници Општине Беране и огласној табли Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту  животне средине у року од 7 дана од дана доношења Одлуке о одабиру пројеката и додјели средстава.

 

 1. Рок за потписивање уговора:

Секретар Секретаријата за пољопривреду, туризам, водопривреду и заштиту животне средине  ће са одабраним корисницима потписати уговор најкасније у року од 15 дана од дана објаве Одлуке о одабиру пројеката и додјели средстава.

 

 1. Обавезе корисника су да:
 • потпише уговор,
 • средства искористи намјенски
 • Секретаријату достави извјештај о реализацији пројекта
 • на захтјев Секретаријата пружи увид и додатну, накнадно тражену документаију и друге обавезе дефинисане уговором.

 

 

Напомена:

Јавни позив је објављен дана 03.04.2019.године

 

 

В.Д.СЕКРЕТАР-а

Божо Премовић

 

У прилогу су Јавни позив и Образац захтјева:

Јавни позив

Образац захтјева