ЦРНА ГОРА
Скупштина општине Беране
Служба Скупштине
Број: 02-030-
150
Беране,
22.03. 2016. године,

На основу члана 161. став 2 Пословника Скупштина општине Беране (’’Сл. лист ЦГ’’ – општински прописи бр. 22/12), објављује се

П о з и в

Невладиним организацијама за пријављивање учешћа на XII сједницу Скупштине општине Беране

Позивају се невладине организације са сједиштем у Беранама, заинтересоване за учешће на XII сједницу Скупштине општине Беране, која је заказана за 31. 03. 2016. године, са почетком у 10,00 часова, које испуњавају услове прописане чланом 158 Пословника, да поднесу пријаве за учешће у раду.

Чланом 158 Пословника прописано је: “Представник невладине организације може учествовати у раду сједнице Скупштине, (тзв. институт “слободна столица“) уколико невладина организација испуњава следеће услове:

  • да је регистрована најмање годину дана;

  • да има сједиште на територији општине;

  • да је у претходној години: реализовала пројекат, односно пројекте у вриједности изнад 5000 еура у општини; реализовала у општини најмање један пројекат подржан од међународног донатора; учествовала у најмање једној јавној кампањи у општини; реализовала најмање двије једнократне акције од значаја за општину, или да је учествовала са конкретним предлозима у најмање три јавне расправе које су спроведене у општини;

  • да у Статуту има утврђене дјелатности и циљеве дјеловања за предметну област, и

  • да има чланове који посједују искуство и познају предметну тему, или има сараднике који посједују стручне референце по предметним темама.

Невладина организација која испуњава услове из става 1 овог члана, може предлагати, односно може именовати представнике невладиних организација који ће учествовати у раду сједнице“.

Уз пријаву за учешће на XII сједницу Скупштине, невладина организација је дужна доставити Служби Скупштине:

  • пријаву за учешће у раду сједнице, потписану од стране лица које је овлашћено да заступа или представља невладину организацију, са документацијом на основу које се утврђује испуњеност услова из претходног члана;

  • Статут невладине организације;

  • Одлуку о оснивању невладине организације;

  • изјаву овлашћеног лица за заступање или представљање невладине организације да у органу управљања нема чланова органа политичких партија и јавних функционера, у смислу прописа о спречавању сукоба интереса

као и документа прописана чланом 158 Пословника из којих се да закључити да испуњава услове за учешће у раду сједнице.

Пријаву за учешће на сједницу Скупштине невладине организације достављају предсједнику Скупштине преко Грађанског бироа општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр. 1 или електронским путем на e-mail skupstina@berane.co.me, од 23.03. до 28.03. 2016. године.

Невладине организације су дужне да наведу тачке дневног реда за које пријављују учешће на сједници Скупштине.

Предсједник Скупштине одлучује о избору представника невладиних организација који ће учествовати на сједници Скупштине и обавјештава НВО које испуњавају услове.

Обавјештење о избору представника невладиних организација објавиће се на веб-сајту општине Беране www.berane.me.

СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

Б Е Р А Н Е