Povodom raspisanog Konkursa za  raspodjelu  dijela prihoda od igara na sreću za 2015.godinu,  Sekretarijat za sport,kulturu,mlade i saradnju sa NVO organizuje “ Dan  otvorenih vrata”.

Poziv za prisustvo  i učešće na Danu otvorenih vrata  upućuje se :

Nevladinim  organizacijama  koje su  registrovane na osnovu Zakona o NVO i koje   aktivno obavljaju djelatnost najmanje pola, odnosno jednu godinu, prije dana raspisivanja ovog Konkursa ,  javnim  ustanovama  koje obavljaju djelatnost u jednoj od  oblasti djelovanja a koje se finaniraju  Konkursom i organizacijama  koje se bave djelatnostima iz oblasti medijskog pluralizma   .

„Dan otvorenih vrata“ je prilika da  pitate sve ono što vas interesuje  povodom raspisanog Konkursa za raspodjelu  dijela prihoda od igara na sreću za 2015. godinu  koji je , shodno Uredbi o kriterijumima za utvrđivanje korisnika i načinu raspodjele dijela prihoda od igara na sreću , raspisala  Komisija za raspodjelu dijela prihoda od igara na sreću  25.avgusta 2015. godine .

Dijelom prihoda od igara na sreću finansiraće se ukupnim iznosom od 2.819.637,45 eura planovi i programi organizacija u sljedećim oblastima:

  1. Socijalna zaštita i humanitarne djelatnosti,
  2. Zadovoljavanje potreba lica sa invaliditetom,
  3. Razvoj sporta,
  4. Kultura i tehnička kultura,
  5. Vaninstuticionalno obrazovanje i vaspitanje djece i omladine,
  6. Doprinos u borbi protiv droge i svih oblika zavisnosti.

„Dan  otvorenih vrata“   biće održan   u  petak  04.09.2015. godine u sali  Opštine Berane sa početkom u 12 i 30 časova .

SEKRETAR

 Zoran Jojić