ЦРНА ГОРА

Скупштина општине Беране

Служба Скупштине

Број: 02-030-229

Беране, 01.09. 2017. године,

 

 

На основу члана 161. став 2 Пословника Скупштина општине Беране (’’Сл. лист ЦГ’’ – Oпштински прописи бр. 22/12), објављује се

П  о  з  и  в

Невладиним организацијама за пријављивање учешћа на XVI сједницу Скупштине општине Беране

Позивају се невладине организације са сједиштем у Беранама, заинтересоване за учешће на XVI сједницу Скупштине  општине Беране, која је заказана за 11. 09. 2017. године, са почетком у 10,00 часова, које испуњавају услове прописане чланом 158 Пословника, да поднесу пријаве за учешће у раду.

Чланом 158 Пословника прописано је: “Представник невладине организације може учествовати у раду сједнице Скупштине, (тзв. институт “слободна столица“) уколико невладина организација испуњава следеће услове:

  • да је регистрована најмање годину дана;
  • да има сједиште на територији општине;
  • да је у претходној години: реализовала пројекат, односно пројекте у вриједности изнад 5000 еура у општини; реализовала у општини најмање један пројекат подржан од међународног донатора; учествовала у најмање једној јавној кампањи у општини; реализовала најмање двије једнократне акције од значаја за општину, или да је учествовала са конкретним предлозима у најмање три јавне расправе које су спроведене у општини;
  • да у Статуту има утврђене дјелатности и циљеве дјеловања за предметну област, и
  • да има чланове који посједују искуство и познају предметну тему, или има сараднике који посједују стручне референце по предметним темама.

Невладина организација која испуњава услове из става 1 овог члана, може предлагати, односно може именовати представнике невладиних организација који ће учествовати у раду сједнице“.

Уз пријаву за учешће на XVI сједницу Скупштине, невладина организација је дужна доставити Служби Скупштине:

  • пријаву за учешће у раду сједнице, потписану од стране лица које је овлашћено да заступа или представља невладину организацију, са документацијом на основу које се утврђује испуњеност услова из претходног члана;

 

  • Статут невладине организације;
  • Одлуку о оснивању невладине организације;
  • изјаву овлашћеног лица за заступање или представљање невладине организације да у органу управљања нема чланова органа политичких партија и јавних функционера, у смислу прописа о спречавању сукоба интереса

 

као и документа прописана чланом 158 Пословника из којих се да закључити да испуњава услове за учешће у раду сједнице.

 

Пријаву за учешће на сједницу Скупштине невладине организације достављају предсједнику Скупштине преко Грађанског бироа општине Беране, ул. IV Црногорске бригаде бр. 1 или електронским путем на e-mail skupstina@berane.co.me,  од  02.09. 2017. године.

 

Пријаву за учешће на сједницу Скупштине невладине организације достављају предсједнику Скупштине, у року од 5 дана од дана објављивања позива, с тим што су дужне да наведу тачку дневног реда за које пријављују учешће на сједници Скупштине.

 

Предсједник Скупштине одлучује о избору представника невладиних организација који ће учествовати на сједници Скупштине и обавјештава НВО које испуњавају услове.

 

Обавјештење о избору представника невладиних организација објавиће се на веб-сајту општине Беране www.berane.me.

 

 

 

 

 

 

                                                                   СЛУЖБА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ

                                                                                      Б Е Р А Н Е