CRNA  GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-016/20-280

Berane, 10. novembar 2020. godine

 

  NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA  

I MJESNIM ZAJEDNICAMA

 

Obavještavamo Vas da je u pripremi izrada Programa rada Skupštine za 2021. godinu, a shodno članu 158  Poslovnika SO-e Berane (“Sl. list CG- Opštinski propisi“ br. 22/19) kojim je  propisano: “da Skupština pribavlja predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti u Program rada od Predsjednika opštine, odbornika, radnih tijela, odborničkih klubova, javnih službi, mjesnih zajednica i nevladinih organizacija“.

Molimo Vas, da predloge i mišljenja o pitanjima koja treba uvrstiti  u  Program  rada,  dostavite  Službi  Skupštine  do 01. decembra  2020. godine.

 

                                                SLUŽBA  SKUPŠTINE