Одбор за избор и именовањa Скупштине општине Беране упућује

ЈАВНИ ПОЗИВ

невладиним организацијама

да у року од 45 дана од дана објављивања 

доставе предлог

кандидата за избор члана Савјета Радио Берана

Члан Савјета бира се:

– из реда афирмисаних стручњака из области које су релевантне за обављање дјелатности Радио Берана (новинарство, право, економија, техничке науке, социологија, маркентинг, радио дифузија и слично), који имају пребивалиште у Беранама и  високу стручну спрему.

Члан Савјета Радио Берана не може бити:

 1. посланик и одборник;
 2. запослени у Радио Беранама;
 3. лице које бира, именује или поставља Предсједник Црне Горе,Скупштина Црне Горе или Влада;
 4. изабрано, именовано или постављено лице у органима локалне самоуправе;
 5. функционер политичке партије (предсједник странке, члан предсједништва, њихов замјеник, члан извршног и главног одбора, члан општинског одбора и општинског извршног одбора, као и други страначки функционер);
 6. лице које као власник удјела, акционар, члан органа управљања, члан надзорног органа, запослени и сл. има интереса у правном лицу које се бави производњом радио и телевизијског програма, тако да би чланство у Савјету могло да доведе до сукоба интереса;
 7. лице које је правоснажно осуђено за кривично дјело злоупотребе службене дужности, корупције, преваре, крађе или друго кривично дијело које га чини недостојним за обављање јавне функције, без обзира на изречену санкцију, или је правоснажно осуђено за неко друго кривично дјело на казну затвора у трајању дужем од шест мјесеци, у периоду док трају последице осуде;
 8. лице које је брачни друг лица наведених у тачки 1. до. 6. овог члана или се са њима налази у сродству у правој линији, без обзира на степен сродства, у побочној линији до другог степена сродства и другог степена сродства по тазбини.

Садржај предлога за именовање члана Савјета

 1. Предлог за именовање члана Савјета садржи: име и презиме, адресу и кратку биографију предложеног кандидата и мора бити потписан и овјерен од стране овлашћеног предлагача.
 2. Предлог кандидата за члана Савјета подноси се на обрасцу који утврђује радно тијело Скупштине надлежно за именовања (у даљем тексту: Радно тијело Скупштине),
 3. Уз предлог из тачке 1 доставља се:

а) доказ да је предложени кандидат држављанин Црне Горе и да има пребивалиште у Беранама,

б) доказ о стручној спреми предложеног кандидата,

ц) изјава предложеног кандидата о прихватању кандидатуре и да не постоји сметња из овог позива за његово именовање за члана Савјета.

 1. Невладине организације као предлагачи дужне су да, поред доказа из тачке 3, доставе и:
 • доказ о упису у регистар невладиних организација код надлежног органа државне управе,
 • оснивачки акт и статут, у тексту који се налази код надлежног органа државне управе,
 • извјештаје о раду и финансијске извјештаје за претходне три године.

Предлог за именовање члана Савјета који није у складу са тачкама 1, 2, 3 и 4 неће се разматрати.

Невладина организација као овлашћени предлагач

1. Невладина организација може бити предлагач за именовање члана Савејта, ако испуњава следеће услове:

а) да је код надлежног органа државне управе регистрована најмање три године прије објављивања јавног позива за подношење предлога за именовање Савјета;

б) да у оснивачком акту и статуту има, као основне циљеве и задатке дјеловања, питања из области које су предвиђене овим позивом и да се претходне три године континуирано бави тим питањима;

ц) иста невладина организација може учествовати у предлагању кандидата за члана Савјета само у оквиру једне категорије предлагача.

Предлози кандидата за члана Савјета достављају се  Скупштини општине Беране – Одбору за избор и именовања, преко Грађанског бироа Општине Беране.

Овај Јавни позив биће објављен у једном дневном листу, преко «Локалног јавног емитера Радио Беране“ и на сајту Општине Беране. Рок за подношење предлога за именовање чланова Савјета тече од дана обајављивања Јавног позива у дневном листу, и траје 45 дана од дана објављивања.

Овдје можете преузети Јавни позив и образац: