Sekretarijat za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu

Opštine Berane

O B A V J E Š T E NJ E

o podršci za unapređenje stočnog fonda – dodjela priplodnih junica

Obavještavaju se sva zainteresovana lica sa teritorije opštine Berane da je objavljen Javni poziv i počeo prijem zahtjeva za dodjelu priplodnih junica, kako je predviđeno planom Agrobudžeta Opštine Berane za 2020. godinu.

Zahtjevi se preuzimaju u prostorijama Sekretarijata za poljoprivredu, turizam i vodoprivredu, koje se nalaze u zgradi nekadašnjeg Vojnog odsjeka u Polimskoj ulici, dok je na oglasnoj tabli Opštine Berane istaknut Javni poziv sa tačno utvrđenim uslovima, kriterijumima i načinu podnošenja zahtjeva.

Uz obrazac zahtjeva je neophodno dostaviti i dokaz o posjedu zemljišta (posjedovni list, list nepokretnosti ili saglasnost o zakupu zemljišta), uvjerenje o kućnoj zajednici, uvjerenje o mjestu prebivališta, fotokopiju lične karte podnosioca zahtjeva i fotografija objekta u kojem će biti smještena priplodna junica.

Zahtjevi se predaju u periodu od 5. oktobra do 12. oktobra 2020. godine.

 

V. D. S E K R E T A R

Božo Premović