CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-747

Berane, 21.12. 2015. godine,

 

Na osnovu člana 161. stav 2 Poslovnika Skupština opštine Berane (’’Sl. list CG’’ – opštinski propisi br. 22/12), objavljuje se

 

P o z i v

 Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na XI sjednicu Skupštine opštine Berane

 

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama, zainteresovane za učešće na XI sjednicu Skupštine opštine Berane, koja je zakazana za 28.12. 2015. godine, sa početkom u 10,00 časova, koje ispunjavaju uslove propisane članom 158 Poslovnika, da podnesu prijave za učešće u radu.

Članom 158 Poslovnika propisano je: “Predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, (tzv. institut “slobodna stolica“) ukoliko nevladina organizacija ispunjava sledeće uslove:

  • da je registrovana najmanje godinu dana;
  • da ima sjedište na teritoriji opštine;
  • da je u prethodnoj godini: realizovala projekat, odnosno projekte u vrijednosti iznad 5000 eura u opštini; realizovala u opštini najmanje jedan projekat podržan od međunarodnog donatora; učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini; realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili da je učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
  • da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast, i
  • da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

 

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može predlagati, odnosno može imenovati predstavnike nevladinih organizacija koji će učestvovati u radu sjednice“.

 

Prijave se podnose predsjedniku Skupštine, preko Građanskog biroa opštine Berane, ul. IV Crnogorske br. 1 Berane ili elektronskim putem na e-mail skupstina@berane.co.me, najkasnije do 25.12. 2015. godine.

 

Uz prijavu za učešće na XI sjednicu Skupštine, nevladina organizacija je dužna dostaviti Službi Skupštine:

 

 

 

 

 

  • prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;
  • Statut nevladine organizacije;
  • Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
  • izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprečavanju sukoba interesa

 

kao i dokumenta propisana članom 158 Poslovnika iz kojih se da zaključiti da ispunjava uslove za učešće u radu sjednice.

Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine u roku od 5 /pet/ dana od dana objavljivanja poziva, s tim što su dužni da navedu tačke dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.

 

Predsjednik Skupštine odlučuje o izboru predstavnika nevladinih organizacija koji će učestvovati na sjednici Skupštine i obavještava NVO koje ispunjavaju uslove.

 

Obavještenje o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na veb-sajtu opštine Berane www.berane.me.

 

 SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

B E R A N E