CRNA GORA

Skupština opštine Berane

Služba Skupštine

Broj: 02-030-65

Berane, 15. 02. 2019. godine,

Na osnovu člana 161 stav 2  Poslovnika Skupština opštine Berane (’’Sl. list CG’’ – Opštinski propisi br. 22/12), objavljuje se

P  o  z  i  v

 Nevladinim organizacijama za prijavljivanje učešća na Petu redovnu sjednicu Skupštine opštine Berane

Pozivaju se nevladine organizacije sa sjedištem u Beranama, zainteresovane za učešće na Petu  redovnu sjednicu Skupštine  opštine Berane, koja je zakazana za 25. 02. 2019. godine, sa početkom u 11,00  časova, koje ispunjavaju uslove propisane članom 158 Poslovnika, da podnesu prijave za učešće u radu.

Članom 158 Poslovnika propisano je: “Predstavnik nevladine organizacije može učestvovati u radu sjednice Skupštine, (tzv. institut “slobodna stolica“) ukoliko nevladina organizacija ispunjava sledeće uslove:

  • da je registrovana najmanje godinu dana;
  • da ima sjedište na teritoriji opštine;
  • da je u prethodnoj godini: realizovala projekat, odnosno projekte u vrijednosti iznad 5000 eura u opštini; realizovala u opštini najmanje jedan projekat podržan od međunarodnog donatora; učestvovala u najmanje jednoj javnoj kampanji u opštini; realizovala najmanje dvije jednokratne akcije od značaja za opštinu, ili da je učestvovala sa konkretnim predlozima u najmanje tri javne rasprave koje su sprovedene u opštini;
  • da u Statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve djelovanja za predmetnu oblast, i
  • da ima članove koji posjeduju iskustvo i poznaju predmetnu temu, ili ima saradnike koji posjeduju stručne reference po predmetnim temama.

Nevladina organizacija koja ispunjava uslove iz stava 1 ovog člana, može predlagati, odnosno može imenovati predstavnike nevladinih organizacija koji će učestvovati u radu sjednice“.

Uz prijavu za učešće na Petu sjednicu Skupštine,  nevladina organizacija je dužna dostaviti Službi Skupštine:

  • prijavu za učešće u radu sjednice, potpisanu od strane lica koje je ovlašćeno da zastupa ili predstavlja nevladinu organizaciju, sa dokumentacijom na osnovu koje se utvrđuje ispunjenost uslova iz prethodnog člana;
  • Statut nevladine organizacije;
  • Odluku o osnivanju nevladine organizacije;
  • izjavu ovlašćenog lica za zastupanje ili predstavljanje nevladine organizacije da u organu upravljanja nema članova organa političkih partija i javnih funkcionera, u smislu propisa o sprečavanju sukoba interesa

kao i dokumenta propisana članom 158 Poslovnika iz kojih se da zaključiti da ispunjava uslove za učešće u radu sjednice.

Prijavu za učešće na sjednicu Skupštine, nevladine organizacije dostavljaju predsjedniku Skupštine preko Građanskog biroa opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br. 1 ili elektronskim putem na e-mail skupstina@berane.co.me, u roku od

5 dana od dana objavljivanja poziva, s tim što su dužne da navedu tačku dnevnog reda za koje prijavljuju učešće na sjednici Skupštine.

Predstavnicima nevladinih organizacija koji učestvuju u radu sjednice dostavlja se poziv za sjednicu sa materijalom za tačku dnevnog reda po kojoj učestvuju najkasnije 5 dana prije održavanja sjednice

Obavještenje o izboru predstavnika nevladinih organizacija objaviće se na veb-sajtu opštine Berane www.berane.me.

SLUŽBA SKUPŠTINE OPŠTINE

           B E R A N E