Na osnovu člana 117 Zakona o sportu ( „Sl. list CG, br.044/18“),  Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta (,,Sl.list CG – opštinski propisi br. 49/19“), člana 5 stav 3 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama br. 18-610-21 od 16.01.2020. godine, a u skladu sa Budžetom opštine Berane za 2020. godinu, Sekretarijat za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO opštine Berane raspisuje

 

OGLAS

za sufinansiranje  programa rada sportskih organizacija za  2020. godinu

Predmet Oglasa je raspodjela finansijskih sredstava za sufinansiranje Programa rada sportskih organizacija, iz Budžeta opštine Berane. Sredstva predviđena Budžetom opštine Berane za 2020. godinu biće raspodijeljena u skladu sa Odlukom o finansiranju i sufinansiranju sporta u Opštini Berane i postupajući po Pravilniku o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama.

Bliži kriterijumi za dodjelu sredstava sportskim organizacijama prema Odluci o finansiranju i sufinansiranju sporta ( „Sl.list CG – opštinski propisi“ br. 49/19) su:

 • kategorija sportova;
 • tradicija postojanje kluba;
 • masovnost;
 • škola sportova;
 • rang i stepen takmičenja;
 • uspjesi takmičarskih selekcija u prethodnom takmičarskom periodu;
 • Olimpijski sport.

 

Pravo na podnošenje zahtjeva za finansiranje i sufinansiranje programa u sportu imaju pravna i fizička lica (preduzetnici i sportske organizacije) registrovane kod nadležnog državnog organa u Crnoj Gori za obavljanje sportske djelatnosti, sa sjedištem u Beranama.

Podnosilac zahtjeva prilikom podnošenja zahtjeva treba da dostavi :

 

 • Rješenje o registraciji ,ovjerena kopija resenja
 • Finansijski izvještaj (završni račun) za 2019. godinu sa dokazom da je dostavljen Poreskoj Upravi – bilans stanja i bilans uspjeha
 • Detaljan finansijski izvještaj sa fotokopijama računa dobijenih finansijskih sredstava iz Budžeta opštine Berane za 2019. godinu,
 • Potvrdu Saveza da sportska organizacija učestvuje u takmičarskoj sezoni,
 • Ispunjeni prijavni obrasci,
 • Kopije svih dokumenata u elektronskoj formi, narezane na CD

 

Prijava na konkurs se podnosi na propisanim obrascima Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO na kojima je navedena dokumentacija potrebna za konkurisanje. Prijavni obrasci mogu se preuzeti na web sajtu opštine Berane www.berane.me. Prijava na konkurs sa traženom dokumentacijom dostavlja se u zatvorenoj koverti, na adresu: Opštine Berane- Sekretarijata za sport, kulturu, mlade i saradnju sa NVO, sa naznakom Oglas za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu i oglasnoj tabli Opštine Berane.

Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Odabir programa za sufinansiranje programa u sportu izvršiće se u skladu sa Odlukom o finansiranju i sufinansiranju sporta i u skladu sa Pravilnikom o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama.

OBRASCI