Na osnovu člana 28 stav 1 alineja 1 Zakona o državnoj imovini (“Sl. list CG“ br. 21/09, 40/11) i člana 57 Statuta opštine Berane (“Sl. list RCG“ – Opštinski  propisi br. 21/04 i 34/06 i “Sl. list CG“ – Opštinski propisi br. 6/11), predsjednik Opštine Berane, donosi

 

O D L U K U

 

O USLOVIMA I NAČINU KORIŠĆENJA SALA OD STRANE

TREĆIH LICA

  

Član 1

Ovom Odlukom određuju se uslovi i način korišćenja službenih prostorija u zgradi opštine Berane na adresi ulica IV Crnogorske brigade br. 1 i to: Velike skupštinske sale i male sale za sastanke (u daljem tekstu sale) od strane trećih lica (pravnih ili fizičkih lica, nevladinih organizacija, međunarodnih organizacija).

 

Član 2

Sale iz člana 1 ove odluke mogu se koristiti isključivo za održavanje seminara, prezentacija, radionica, okruglih stolova, obuka, sastanaka, vjenčanja i ne mogu se koristiti u druge namjene.

 

Član 3

Zainteresovani korisnici sale su u obavezi da upute zahtjev za korišćenje sale (u daljem tekstu: zahtjev) Službi za zajedničke poslove.

Podnešeni  zahtjev podrazumijeva prihvatanje svih uslova koji proizilaze iz ove odluke.

 

Član 4

Služba za zajedničke poslove odobrava korišćenje sale prema redosledu podnošenja zahtjeva.

Član 5

Korisnik sale je po završetku korišćenja dužan vratiti salu u stanje prije korišćenja.

U slučaju oštećenja, bilo koje vrste, koje je prouzrokovano korišćenjem sale, korisnik je dužan nadoknaditi štetu.

 

Član 6

Zadužuje se Služba za zajedničke poslove da obezbijedi primjenu ove Odluke.

 

Član 7

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a biće objavljena na zvaničnoj internet stranici i Oglasnoj tabli Opštine Berane.

 

 

Broj: 01-031- 454                                                                           PREDSJEDNIK OPŠTINE

Berane, 21.02.2017. godine                                                           Dragoslav Šćekić,s.r.