На основу члана 28 став 1 алинеја 1 Закона о државној имовини (“Сл. лист ЦГ“ бр. 21/09, 40/11) и члана 57 Статута општине Беране (“Сл. лист РЦГ“ – Општински  прописи бр. 21/04 и 34/06 и “Сл. лист ЦГ“ – Општински прописи бр. 6/11), предсједник Општине Беране, доноси

 

О Д Л У К У

 

О УСЛОВИМА И НАЧИНУ КОРИШЋЕЊА САЛА ОД СТРАНЕ

ТРЕЋИХ ЛИЦА

  

Члан 1

Овом Одлуком одређују се услови и начин коришћења службених просторија у згради општине Беране на адреси улица IV Црногорске бригаде бр. 1 и то: Велике скупштинске сале и мале сале за састанке (у даљем тексту сале) од стране трећих лица (правних или физичких лица, невладиних организација, међународних организација).

 

Члан 2

Сале из члана 1 ове одлуке могу се користити искључиво за одржавање семинара, презентација, радионица, округлих столова, обука, састанака, вјенчања и не могу се користити у друге намјене.

 

Члан 3

Заинтересовани корисници сале су у обавези да упуте захтјев за коришћење сале (у даљем тексту: захтјев) Служби за заједничке послове.

Поднешени  захтјев подразумијева прихватање свих услова који произилазе из ове одлуке.

 

Члан 4

Служба за заједничке послове одобрава коришћење сале према редоследу подношења захтјева.

Члан 5

Корисник сале је по завршетку коришћења дужан вратити салу у стање прије коришћења.

У случају оштећења, било које врсте, које је проузроковано коришћењем сале, корисник је дужан надокнадити штету.

 

Члан 6

Задужује се Служба за заједничке послове да обезбиједи примјену ове Одлуке.

 

Члан 7

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а биће објављена на званичној интернет страници и Огласној табли Општине Беране.

 

 

Број: 01-031- 454                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК ОПШТИНЕ

Беране, 21.02.2017. године                                                           Драгослав Шћекић,с.р.