Ha основу чл. 58. став 1 тачка 1 Закона о локалној самоуправи  (,,Сл. лист ЦГ» бр. 02/18, 34/19, 38/20, 50/22 и 84/22″), члана 84 и 85 Статута општине Беране (« Службени лист ЦГ –општински прописи број: 42/18), на предлог Комисије за расподјелу средстава спортским организацијама број: 18-610/23-250 од 29.03.2023. године, Предсједник општине доноси

 

ОДЛУКУ

о расподјели средстава за финансирање и суфинансирање програма рада спортских организација

за 2023. годину

 

Члан 1

Новчана средствау износу од 57.400,00 еура, предвиђена за расподјелу пo Огласу за суфинансирање програма рада спортских организација за 2023. годину, распоређују се спортским организацијама у следећим износима:

I Екипни спортови :

Ред.бр.Назив спортске организацијеИзнос средстава у ЕУР
1. Кошаркашки клуб „Лим“8.000,00
2.Омладински фудбалски клуб „Беране“5.000,00
3.Одбојкашки клуб „Иванград 2011“4.800,00
4.Женски рукометни клуб „Беране 2003“3.500,00
5.Омладински кошаркашки клуб „Иванград 2016“5.000,00
СВЕГА26.300,00€

 

II Поjединачни спортови :

Ред.бр.Назив спортске организацијеИзнос средстава у ЕУР
1.Стонотениски клуб „Будим“5.800,00
2.Атлетски клуб „Лим“4.500,00
3.Стрељачки клуб „Доње Луге“2.200,00
4.Стрељачки клуб „Беране“2.200,00
5.Боксерски клуб „Раднички“2.700,00
6.Џиу Џицу клуб „Пантер“1.600,00
7.Џудо клуб „Беране“1.100,00
8.Скијашки клуб „Смиљевица“1.500,00
9.Стонотениски клуб „Иванград“1.200,00
10.Атлетски клуб „Џамп“800,00
11.Стонотениски клуб „Будимља“900,00
12.Џудо клуб „Кодокан“700,00
13.Стрељачки клуб „Зајцев“600,00
14.Спортско планинарски клуб „Војо Масловарић“800,00
15.Шаховски клуб „Гамбит“700,00
16.Шаховски клуб „Беране“1.000,00
17.Ву Шу Кунг Фу клуб „Беране“800,00
18.Планинарски клуб „Беране“500,00
19.Спортско риболовни клуб „Лим“800,00
20.Специјална олимпијада700,00
 УКУПНО31.100,00

 

Члан 2.

Предсједник Општине ће са спортским организацијама из члана 1 Одлуке закључити посебан Уговор којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе.

 

Члан 3.

 Одлука ступа на снагу даном доношења.

 

Беране, 04.04.2023.године                                                                           ПРЕДСЈЕДНИК

Број: 01-018/23- 955                                                                                       Вуко Тодоровић

 

 

 

Образложење

  

Оглас за суфинансирање програма рада спортских организација за 2023.годину бр: 18-610/21-37, расписан je од стране Секретаријата за спорт дана 25.01.2023. године.

Одлуком о финансирању и суфинансирању спорта предвиђено je да расподјелу средстава спортским организацијама врши Комисија коју именује предсједник Општине, која врши преглед и бодовање поднијетих пријава и даје предлог износа средстава којим ће програм бити суфинансиран.

Комисија за расподјелу средстава спортским организацијама, формирана Решењем предсједника општине бр. 01-018/22-79 од 18.01.2022. године, утврдила je Предлог одлуке о расподјели средстава спортским организацијама у 2023. години, у поступку и на основу критеријума прописаних Одлуком о финансирању и суфинансирању спорта („Сл. лист Црне Горе-општински прописи, бр. 49/19“) и Правилником о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама бр. 18-610/21-36 од 22.01.2021. године.

Чланом 18. ст. 4. и 5. Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта и чл. 8. ст. 1. и 2. Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, прописано je да Комисија за расподјелу средстава спортским организацијама предлог одпуке о расподјели средстава спортским организацијама доставља предсједнику Општине,који доноси одлуку о расподјели средстава спортским оранизацијама.

Чланом 10. и 19. Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта предвиђено je да право на суфинансирање могу остварити клубови који су регистровани у складу са законом, који имају сједиште на територији општине Беране и такмиче се у оквиру званичног матичног спортског савеза.

Ha основу садржине пријава спортских организација и приложене документације, утврђено je, да je укупно 26-спортских организација доставило благовремене пријаве на Оглас,  којe су биле у складу са условима Огласа и  доставиле потпуне пријаве.

Спортске организације које су доставиле потпуну и уредну документацију и тако стекле право да буду бодоване су: Кошаркашки клуб ,,Лим“, Омладински фудбалски клуб „Беране“, Одбојкашки клуб „Иванград 2011“,  Стонотениски клуб ,,Будим“, Атлетски клуб „Лим“, Стрељачки клуб ,,Доње Луге“, Стрељачки клуб „Беране“, Стонотениски клуб „Будимља“, Стонотениски клуб „Иванград”, Џиу џицу клуб „Пантер“, Боксерски клуб „Раднички“, Џудо клуб „Кодокан, Атлетски клуб ,,Џамп“, Џудо клуб „Беране“, Скијашки клуб ,,Смиљевица“,  Шаховски клуб ,,Гамбит“, Шаховски клуб Беране „, Омлдински кошаркашки клуб „Иванград 2016“, Спортско планинарски клуб „Bojo Масловарић“,Женски рукометни клуб „Беране 2003“, Ву Шу Кунг фу клуб „Беране“, Стрељачки клуб „Зајцев“, Планинарски клуб „Беране“, Спортско риболовни клуб „ЛИМ“, Специјална оломпијада и Кик Бокс клуб „Беране“

Кик бокс клуб Беране није стекао право финансирања из буџета општине, јер на основу одредбе Члана 117. Закона о спорту Црне Горе, то право стиче након годину дана од оснивања клуба. Рјешењем Министарства спорта и младих Број: УПИ 01-1050203-611/22-79/5 Кик бокс клуб Беране је уписан у регистар спортских организација 26. маја 2022. године. Даном доношења Рјешења о упису у регистар спортских организација, клуб стиче својство правног лица и може почети са радом.

Комисија поштујући  одредбу  Члана 117. Закона о спорту Црне Горе, гдје се каже да спортска организација на јавни конкурс пријављује програм за период од годину дана, са процјеном износа средстава који је потребан за спровођење програма и детаљним планом трошења средстава.

Имајући у виду да је Предлог Одлуке о расподјели средстава за финансирање и суфинансирање програма рада спортских организација за 2023.годину утврђен у складу са Одлуком о финансирању и суфинансирању спорта и Правилником о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, Предсједник општине прихватио је предлог и донио Одлуку о расподјели средстава за финансирање и суфинасирање програма рада спортских организација за 2023.годину.