Na osnovu člana 58 stav 1 tačka 1 Zakona o lokalnoj samoupravi („Službeni list CG“ broj 02/18 i 34/19 i 38/20), člana 84 i 85  Statuta opštine Berane (Službeni list CG – o.p. „broj 42/18), člana 21 Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta („Sl.list CG-opštinski propisi, broj 49/15) ,člana 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br 18-610/21-36 od 22.01.2021. godine na Predlog Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama broj: 01-018-237 od 06.02.2021.godine,  VD Predsjednika Opštine donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2021. godini

 

Član 1.

 

Novčana sredstva od 50.750,00 eura, predviđena za raspodjelu po Oglasu za sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2021. godinu, br. 18-610/21-37 od 25.01.2021. godine, raspoređuju se sportskim organizacijama u sledećim iznosima

 

I Ekipni sportovi:

 

Red.br.Naziv sportske organizacijeIznos sredstava u EUR
1. Košarkaški klub „Lim“6.815,32
2.Omladinski fudbalski klub „Berane“6.555,76
3.Odbojkaški klub „Ivangrad 2011“5.225,82
4.Ženski rukometni klub „Berane 2003“  3.760,35
5.Omladinski košarkaški klub „Ivangrad 2016“3.597,18
6.Ženski fudbalski klub „Cveteks“2.374,36
7.Muški omladinski rukometni klub „Berane“2.120,98

 

II Pojedinačni sportovi:

 

Red.br.Naziv sportske organizaciJeIznos sredstava u EUR
1.Stonoteniski klub „Budim“5.038,20
2.Atletski klub „LIM“2.246,10
3.Streljački klub „Donje Luge“1.956,40
4.Streljački klub „Berane“1.827,60
5.Bokserski klub „Radnički“1.633,80
6.Džiu Džica klub „Panter“1.292,40
7.Džudo klub „Berane“   957,40
8.Skijaški klub „Smiljevica“   909,80
9.Stonoteniski klub „Ivangrad“   796,20
10.

 

 

Atletski klub „Džamp“   614,70
11.Stonoteniski klub „Budimlja“   607,10
12.Džudo klub „Kodokan“   592,60
13.Streljački klub „Zajcev“   418,80
14.Sportsko planinarski klub „Vojo Maslovarić“   397,20
15.Šahovski klub „Gambit“   363,00
16.Šahovski klub „Berane“   349,50
17.Vu Šu Kung Fu klub „Berane“   300,00

                                                                                  

Član 2.

 

VD Predsjednika Opštine će sa sportskim organizacijama iz člana 1 Odluke zaključiti poseban Ugovor kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze.

 

Član 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Broj: 01-018/21- 588                                        

Berane,  24.03.2021. godine     

 

V. D. Predsjednika Opštine                                          

Marko Lalević

 

Odluka o raspodjeli sredstava – SPORT