Ha osnovu čl. 84 i 85 Statuta Opštine Berane (Sl.list Crne Gore-opštinski propisi br. 42/18) člana 21 Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta (,,Sl. list Crne Gore-opštinski propisi, br. 49/19″), Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br. 18-610-21 od 16.01.2020.godine, u postupku raspodjele sredstava sportskim organizacijama po Oglasu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu, br. 18-610-32 od 22.01.2020.godine na predlog  Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama Predsjednik opštine Berane donosi,

 

 

ODLUKU

 

o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2020. godini

Član 1

Novčana sredstva od 47.850,00,eura, predviđena za raspodjelu po Oglasu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2020. godinu, br.18 -610-32  od 22.01.2020. godine, raspoređuju se sportskim organizacijama u sledećim iznosima

 

I Ekipni sportovi:

Red.br.Naziv sportske organizacijeIznos sredstava u EUR
1.Ženski rukometni klub “Berane 2003”         5.650,00
2.Odbojkaški klub “Ivangrad 2011”         4.944,00
3.Košarkški klub „Lim“         4.863,00
4.Muški omladinski rukometni klub „Berane“         4.560,00
5.Omladinski fudbalski klub „Berane“         4.409,00
6.

 

Omladinski košarkaški klub „Ivangrad 2016“         3.269.00
 

7.

 

Ženski fudbalski klub „Cveteks“

 

1.000.00

 

II Pojedinačni sportovi:

Red.br.Naziv sportske organizacijeIznos sredstava u EUR
1.Stonoteniserski klub ,,Budim“          4.942,08
2.Streljački klub „Donje Luge“          1.911,36
3.Atletski klub „Lim“          1.842,72
4.Streljački klub „Berane“          1.734,00
5.Bokserski klub „Radnički“          1.446,00
6.Džiudžica klub „Panter“          1.288,32
7.Džudo klub „Berane“             887,00
8.Stonoteniserski klub „Ivangrad“             720,72
9.Skijaški klub „Smiljevica             694,00
10.

 

 

Stonoteniserski klub „Budimlja “             562,32
11.Šahovski klub „Berane“              562,32
12.Džudo klub „Kodokan“              557,00
13.Atletski klub Jump“              490,00
14.Šahovski klub „Gambit“              361,00
15.Planinarski klub „Vojo Maslovarić“              274,00
16.Vu-šu-kung-fu “Berane“              237,60
17.Paragljding klub „Naša krila“              237,60

 

18.Kik boks „Perjanik“              139,92
19.

 

Planinarski klub „Berane“

 

              105,00
20.Orjentiring klub „Berane“              105,00

                                

Član 2

 Predsjednik opštine će sa sportskim organizacijama iz člana 1 Odluke zaključiti posebne ugovore kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze.

 

Član 3

 Ova Odluka supa na snagu danom donošenja.

 

Odluku sa obrazloženjem možete preuzeti:

Odluka o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2020.godini