Ha osnovu čl. 58Zakona o lokalnoj samoupravi (,,Sl.list CG“ broj 02/18) člana 117 Zakona o sportu ( ,,Sl.list CG“ broj 44/18), člana 84 i 85 Statuta Opštine Berane ( ,,Sl.list CG“- opštinski propisi broj 42/18), člana 21  Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta (,,Sl. list Crne Gore“-opštinski propisi, br. 49/15), člana 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br. 20-680-277 od 25.03.2016. godine i br. 20-680-704 od 03.08.2016. godine, na predlog Komisije za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama broj 01-031-476 od 28.02.2019.godine, predsjednik Opštine donosi

 

ODLUKU

o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2019. godini

 

Član 1

Novčana sredstva u iznosu od 60.000,00 eura, predviđena za raspodjelu no Oglasu za sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2019 godinu, br.18 -680-20 od15.01.2019. godine, raspoređuju se sportskim organizacijama u sledećim iznosima

 

I Ekipni sportovi:

Red.br.Naziv sportske organizacijeIznos sredstava u EUR
1. Muški Rukometni klub ,,Ivangrad“          8.052,00
2.Ženski rukometni klub Berane          7.562,16
3.Košarkaški klub „Lim“          6.418,50
4.Omladinski fudbalski klub „Berane“          4.457,94
5.Odbojkaški klub” Ivangrad 2011 “          4.072,00
6.Fudbalski klub „Napredak“          2.800,00
7.Omladinski košarkaški klub „Ivangrad 2016“          2.625,75

 

II Pojedinačni sportovi:

Red.br.Naziv sportske organizacijeIznos sredstava u EUR
1.Stonoteniski klub ,,Budim“           4.600,00
2.Streljački klub „Donje Luge“           3.100,00
3.Bokserski klub „Radnički           2.208,00
4.Atletski klub „Lim“           1.872,00
5.Streljački klub “Berane“           1.732,00
6.Sportsko ribolovni klub „Lim“           1.192,00
7.Džiudžica klub „Panter“           1.520,00
8.Džudo klub „Berane“           1.108,00
9.Stonoteniserski klub „Ivangrad“           1.032,00
10.Atletski klub „Jump“           888.00
11.Stonoteniserski klub „Budimlja“           884,00
12.Džudo klub „Kodokan“           736,00
13.Šahovski klub „Gambit           656,00
14.Kiki biks klub „Perjanik“           640,00
15.Šahovski klub „Berane“           568,00
16.Skijaški klub „Smiljevica“           540,00
17.Paraglajding klub „Naša krila“           368,00
18.Planinarski klub „Vojo Maslovarić“           340,00

 

Član 2

Predsjednik opštine će sa sportskim organizacijama iz člana 1 ove Odluke zaključiti poseban ugovor kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze.

 

Član 3

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Odluku sa obrazloženjem možete preuzeti ovdje: