Na osnovu člana 57 i 60 Statuta Opštine Berane (,,Sl. List RCG –opštinski propisi, br. 21/04 i 34/6“ i ,,Sl. List CG-opštinski propisi br. 06/11“), člana 87 Zakona o sportu (,,Sl. List  CG, broj: 36/11 i 36/13“), člana 21 Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta (,,Sl. List CG-opštinski propisi, broj 49/15), člana 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br. 20-680-277 od 25.03.2016. godine i br. 20-680-704 od 03.08.2016. godine, na Predlog Odluke o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2017. godini broj 01-031-887 od 29.03.2017. godine, Predsjednik Opštine donosi

 

 

O D L U K U 

o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2017. godini

 

Član 1

 

Novčana sredstva od 52.000,00 eura, predviđena za raspodjelu po Oglasu za sufinansiranju programa rada sportskih organizacija za 2017. godinu, br. 20-680-54 od 03.02.2017. godine, raspoređuju se sportskim organizacijama u sledećim iznosima:

 

I Ekipni sportovi:

 

Red.br.Naziv sportske organizacijeIznos sredstava u EUR
1.Rukometni klub ,,Ivangrad“6.595,97
2.Fudbalski klub  ,,Radnički“5.221,81
3.Košarkaški klub ,,Lim“4.855,37
4.Košarkaški klub ,,Bobkets“3.533,56
5.Omladinski fudbalski klub ,,Berane“3.127,85
6.Odbojkaški klub ,,Ivangrad 2011“2.879,19
7.Fudbalski klub ,,Napredak“2.682,89
8.Ženski košarkaški klub Berane2.303,36

 

II Pojedinačni sportovi:

 

Red.br.Naziv sportske organizacijeIznos sredstava u EUR
1.Stonoteniski klub ,,Budim“3.812,92
2.Atletski klub ,,Lim“2.110,87
3.Streljački klub Berane1.781,31
4.Streljački klub ,,Donje Luge“1.693,70
5.Orjentiring klub Berane1.030,41
6.Stonoteniski klub ,,Budimlja“1.009,55
7.Stonoteniski klub ,,Ivangrad“980,34
8.Džijudžicu klub ,,Panter“980,34
9.Bokserski klub ,,Radnički“846,85
10.Džudo klub ,,Kodokan“771,76
11.Atletski klub ,,Jump“721,70
12.Džudo klub Berane684,16
13.Sportsko-ribolovni klub ,,Lim“684,16
14.Streljački klub ,,Jastreb“588,21
15.Bokserski klub ,,Baćo-king“571,52
16.Ski klub ,,Smiljevica“546,49
17.Kik boks klub ,,Perjanik“367,11
18.Karate klub Berane358,76
19.Sambo klub Berane358,76
20.Planinarski klub Berane208,58
21.Šahovski klub ,,Gambit“175,21
22.Šahovski klub Berane175,21
23.Paraglajding klub ,,Naša krila“150,18
24.Paraglajding klub ,,Sky“108,46
25.Planinarski klub ,,Vojo Maslovarić“83,43

 

Član 2

 

Predsjednik Opštine će sa sportskim organizacijama iz člana 1 Odluke zaključiti poseban Ugovor kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze.

 

Član 3

 

Odluka stupa na pravnu snagu   danom donošenja.

 

 

Broj: 01-031-925                                                                                                        P R E D S J E D N I K

Berane, 03.04.2017. godine                                                                                     Dragoslav Šćekić

 

 

U prilogu je Obrazloženje  gore navedene Odluke.