Na osnovu člana 57 i 60 Statuta Opštine Berane (,,Sl.list RCG-opštinski propisi, br.21/04 i 34/6“ i Sl.list CG opštinski propisi br.06/11), člana 87 Zakona o sportu (,,Sl. list CG, broj:36/11 i 36/13“), člana  21 Odluke o finansiranju i sufinansiranju sporta (,,Sl.list CG-opštinski propisi br.49/015), člana 8 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br. 20-680-277 od 25.03.2016.godine i broj 20-680-704 od 03.08.2016. godine, na Predlog Odluke o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2016. godini broj 01-031-2385/1 od 01.09.2016.godine, Predsjednik Opštine Berane donosi

O D L U K U

o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2016. godini

 

Član 1

Raspoređuju se novčana sredstva od 52.000,00 eura predviđena za raspodjelu sportskim organizacijama, po Oglasu za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2016. godinu, br. 20-680-710 od 05.08.2016. godine, na sledeći način:

 

I Ekipni sportovi:

 

Naziv sportske organizacijeIznos sredstava u EUR
1.Muški rukometni klub ,,Berane 2003“5.834,69
2.Ženski rukometni klub ,,Berane  2003“5.055,25
3.Košarkaški klub ,,Lim“ Berane4.509,64
4.Rukometni klub ,,Ivangrad“ Berane4.075,37
5.Fudbalski klub ,,Radnički“ Berane3.941,76
6.Omladinski fudbalski klub ,,Berane“2.260,39
7.Fudbalski klub ,,Napredak“ Berane2.004,28
8.Odbojkaški klub ,,Ivangrad“ Berane2.004,28
9.Ženski košarkaški klub ,,Berane“1.514,35

 

 

II Pojedinačni sportovi:

 

Naziv sportske organizacijeIznos sredstava u EUR
1.Stonoteniski klub ,,Budim“ Berane3.883,61
2.Atletski klub ,,Lim“ Berane2.556,30
3.Stonoteniski klub ,,Budimlja“ Berane1.491,18
4.Džijudžicu klub ,,Panter“ Berane1.108,82
5.Šahovski klub ,,Berane“1.081,51
6.Stonoteniski klub ,,Ivangrad“ Berane1.081,51
7.Streljački klub ,,Berane“1.059,97
8.Bokserski klub ,,Radnički“ Berane1.015,42
9.Džudo klub ,,Berane“841,18
10.Streljački klub ,,Donje Luge“ Berane759,24
11.Orjentiring klub ,,Berane“721,01
12.Skijaški klub ,,Smiljevica“ Berane693,70
13.Paraglajding klub ,,Naša krila“ Berane688,24
14.Šahovski klub ,,Gambit“ Berane633,61
15.Atletski klub ,,Jump“ Berane622,69
16.Sportsko-ribolovni klub ,,Lim“ Berane600,84
17.Džudo klub ,,Kodokan“ Berane595,38
18.Streljački klub ,,Jastreb“ Berane382,35
19.Planinarski klub ,,Berane“273,11
20.Karate klub ,,Berane“273,11
21.,,Vu-šu-kung-fu klub“ Berane273,11
22.,,Sambo klub“ Berane163,87

 

 

Član 2

Predsjednik Opštine će sa sportskim organizacijama iz člana 1 Odluke zaključiti poseban Ugovor kojim će se precizirati međusobna prava i obaveze.

Član 3

Odluka stupa na pravnu snagu sa danom donošenja.

 

 

Broj:01-031- 2408                                                                                                     P R E D S J E D N I K

Berane, 02.09.2016.godine                                                                                       Dragoslav Šćekić

 

 

 

Obrazloženje

Komisija za raspodjelu sredstava sportskim organizacijama imenovana Rješenjem Predsjednika Opštine br. 01-031-846 od 29.03.2016. godine,  dostavila je Predsjedniku Opštine 01.09.2016.godine Predlog Odluke o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2016. godini broj 01-031-2385/1 od 01.09.2016.godine na usvajanje sa obrazloženjem.

Ukupno raspoloživi budžet Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO namijenjen za transfere prema sportskim organizacijama se raspoređuje u skladu sa članom 3 Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br. 20-680-277 od 25.03.2016.godine i broj 20-680-704 od 03.08.2016. godine, kojim je 45% od ukupno raspoloživog budžeta predviđeno za finansiranje Fudbalskog Kluba ,,Berane“, 40% za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija putem Javnog oglasa i 15% za vanredna sredstva.

Postupajući po Pravilniku utvrđeno je da se od ukupno raspoloživog Budžeta Sekretarijata za sport, kulturu, omladinu i saradnju sa NVO, od 130.000,00 €  u 2016. godini, sa 40 % se sufinansiraju programi rada sportskih organizacija koje ispunjavaju uslove predviđene Javnim pozivom, što iznosi 52.000,00€.

Primjenom čl.3. st.1. tač.2. Pravilnika o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama iznos od 52.000,00 EUR razdvojen je na iznos od 31.200,00 EUR za ekipne sportove (60% iznosa) i 20.800,00 EUR za pojedinačne sportove (40% iznosa), a takođe su i sportske organizacije razdvojene na ekipne i pojedinačne sportove i bodovane u okviru tih kategorija.

Komisija imenovana od strane Predsjednika Opštine je u svom radu postupala u skladu sa Pravilnikom o raspodjeli sredstava koji donosi starješina organa lokalne uprave nadležan za sport i na osnovu sadržine prijava i dostavljene dokumentacije sportskih organizacija utvrdila je pojedinačni broj bodova i iznos sredstava koji je raspoređen sportskim organizacijama.

Na Oglas za sufinansiranje programa rada sportskih organizacija za 2016. godinu br.20-680-710 su se prijavile 32 sportske organizacije i sve prijave sportskih organizacija su ispunjavale uslove propisane oglasom.

Na osnovu sadržine prijava sportskih organizacija i priložene dokumentacije utvrđeno je da ukupno 31 sportska organizacija ispunjava uslove da bude bodovana i to: Muški rukometni klub ,,Berane 2003“, Ženski rukometni klub ,,Berane 2003“, Košarkaški klub ,,Lim“ Berane, Rukometni klub ,,Ivangrad“ Berane, Fudbalski klub ,,Radnički“ Berane, Omladinski fudbalski klub ,,Berane“, Fudbalski klub ,,Napredak“ Berane, Ženski košarkaški klub ,,Berane“, Odbojkaški klub ,,Ivangrad“ Berane, Stonoteniski klub ,,Budim“, Atletski klub ,,Lim“ Berane, Stonoteniski klub ,,Budimlja“ Berane, Džijudžicu klub ,,Panter“ Berane, Šahovski klub ,,Berane“, Stonoteniski klub ,,Ivangrad“ Berane, Streljački klub ,,Berane“, Bokserski klub ,,Radnički“ Berane, Džudo klub ,,Berane“, Streljački klub ,,Donje Luge“ Berane, Orjentiring klub ,,Berane“, Skijaški klub ,,Smiljevica“ Berane, Paraglajding klub ,,Naša krila“ Berane, Šahovski klub ,,Gambit“ Berane, Atletski klub ,,Jump“ Berane, Sportsko-ribolovni klub ,,Lim“ Berane, Džudo klub ,,Kodokan“ Berane, Streljački klub ,,Jastreb“ Berane, Planinarski klub ,,Berane“, Karate klub ,,Berane“, ,,Vu-šu-kung-fu klub“ Berane i ,,Sambo klub“ Berane.

Streljački savez opštine Berane nije bodovan jer su članice Saveza ušle u proceduru bodovanja kao pojedinačni klubovi i to: Streljački klub ,,Jastreb“, Streljački klub ,,Donje Luge“ i Streljački klub ,,Berane“.

Sportske organizacije iz grupe ekipnih sportova ostvarile su sledeće bodove: Muški rukometni klub ,,Berane 2003“- 711 bodova, Ženski rukometni klub ,,Berane  2003“ – 524 bodova, Košarkaški klub ,,Lim“ Berane – 405 bodova, Rukometni klub ,,Ivangrad“ Berane – 366 bodova, Fudbalski klub ,,Radnički“ Berane – 354 boda, Omladinski fudbalski klub ,,Berane“ – 203 boda, Fudbalski klub ,,Napredak“ Berane – 180 bodova, Odbojkaški klub ,,Ivangrad“ Berane – 180 bodova i Ženski košarkaški klub ,,Berane“ – 136 bodova.

Ukupan broj bodova koje su ostvarile sportske organizacije iz oblasti ekipnih sportova iznosio je 2802 boda, te je dijeljenjem iznosa od 31.200,00 EUR opredijeljenog za ekipne sportove, sa ukupnim brojem bodova sportskih organizacija, utvrđena vrijednost boda od 11,1349 EUR.

Sportske organizacije iz grupe pojedinačnih sportova ostvarile su sledeće bodove: Stonoteniski klub ,,Budim“ – 711 bodova, Atletski klub ,,Lim“ Berane – 468 bodova, Stonoteniski klub ,,Budimlja“ Berane –  273 boda, Džijudžicu klub ,,Panter“ Berane – 203 boda, Šahovski klub ,,Berane“ – 198 bodova, Stonoteniski klub ,,Ivangrad“ Berane – 198 bodova, Streljački klub ,,Berane“ – 194 boda, Bokserski klub ,,Radnički“ Berane – 186 bodova, Džudo klub ,,Berane“ – 154 boda,  Streljački klub ,,Donje Luge“ Berane – 139 bodova, Orjentiring klub ,,Berane“ -132 boda, Skijaški klub ,,Smiljevica“ Berane – 127 bodova, Paraglajding klub ,,Naša krila“ Berane – 126 bodova, Šahovski klub ,,Gambit“ Berane – 116 bodova, Atletski klub ,,Jump“ Berane – 114 bodova, Sportsko-ribolovni klub ,,Lim“ Berane – 110 bodova, Džudo klub ,,Kodokan“ Berane – 109 bodova, Streljački klub ,,Jastreb“ Berane – 70 bodova, Planinarski klub ,,Berane“ – 50 bodova, Karate klub ,,Berane“ – 50 bodova, ,,Vu-šu-kung-fu klub“ Berane – 50 bodova i ,,Sambo klub“ Berane – 30 bodova.

Ukupan broj bodova koje su ostvarile sportske organizacije iz oblasti pojedinačnih sportova iznosio je 3808 bodova, te je dijeljenjem iznosa od 20.800,00 EUR sa ukupnim brojem bodova, utvrđena vrijednost boda od 5,4622 EUR.

Množenjem broja bodova koje su ostvarile sportske organizacije sa vrijednošću boda za kolektivne odnosno pojedinačne sportove utvrđeni su pojedinačni iznosi novčanih sredstava koji su raspoređeni klubovima u iznosima iz čl. 1 Predloga Odluke o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2016. godini.

Imajući u vidu da je Predlog Odluke o raspodjeli sredstava sportskim organizacijama u 2016. godini broj 01-031-2385/1 od 01.09.2016.godine utvrđen u skladu sa Odlukom o finansiranju i sufinansiranju sporta i Pravilnikom o bližim kriterijumima za dodjelu finansijskih sredstava i pomoći sportskim organizacijama, br. 20-680-277 od 25.03.2016.godine i broj 20-680-704 od 03.08.2016. godine Predlog je usvojen i sredstva su raspodijeljena na način propisan članom 1 ove Odluke.