На основу члана 57 и 60 Статута Општине Беране (,,Сл.лист РЦГ-општински прописи, бр.21/04 и 34/6“ и Сл.лист ЦГ општински прописи бр.06/11), члана 87 Закона о спорту (,,Сл. лист ЦГ, број:36/11 и 36/13“), члана  21 Одлуке о финансирању и суфинансирању спорта (,,Сл.лист ЦГ-општински прописи бр.49/015), члана 8 Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр. 20-680-277 од 25.03.2016.године и број 20-680-704 од 03.08.2016. године, на Предлог Одлуке о расподјели средстава спортским организацијама у 2016. години број 01-031-2385/1 од 01.09.2016.године, Предсједник Општине Беране доноси

О Д Л У К У

о расподјели средстава спортским организацијама у 2016. години

 

Члан 1

Распоређују се новчана средства од 52.000,00 еура предвиђена за расподјелу спортским организацијама, по Огласу за суфинансирање програма рада спортских организација за 2016. годину, бр. 20-680-710 од 05.08.2016. године, на следећи начин:

 

I Екипни спортови:

 

Назив спортске организацијеИзнос средстава у ЕУР
1.Мушки рукометни клуб ,,Беране 2003“5.834,69
2.Женски рукометни клуб ,,Беране  2003“5.055,25
3.Кошаркашки клуб ,,Лим“ Беране4.509,64
4.Рукометни клуб ,,Иванград“ Беране4.075,37
5.Фудбалски клуб ,,Раднички“ Беране3.941,76
6.Омладински фудбалски клуб ,,Беране“2.260,39
7.Фудбалски клуб ,,Напредак“ Беране2.004,28
8.Одбојкашки клуб ,,Иванград“ Беране2.004,28
9.Женски кошаркашки клуб ,,Беране“1.514,35

 

 

II Појединачни спортови:

 

Назив спортске организацијеИзнос средстава у ЕУР
1.Стонотениски клуб ,,Будим“ Беране3.883,61
2.Атлетски клуб ,,Лим“ Беране2.556,30
3.Стонотениски клуб ,,Будимља“ Беране1.491,18
4.Џијуџицу клуб ,,Пантер“ Беране1.108,82
5.Шаховски клуб ,,Беране“1.081,51
6.Стонотениски клуб ,,Иванград“ Беране1.081,51
7.Стрељачки клуб ,,Беране“1.059,97
8.Боксерски клуб ,,Раднички“ Беране1.015,42
9.Џудо клуб ,,Беране“841,18
10.Стрељачки клуб ,,Доње Луге“ Беране759,24
11.Орјентиринг клуб ,,Беране“721,01
12.Скијашки клуб ,,Смиљевица“ Беране693,70
13.Параглајдинг клуб ,,Наша крила“ Беране688,24
14.Шаховски клуб ,,Гамбит“ Беране633,61
15.Атлетски клуб ,,Jump“ Беране622,69
16.Спортско-риболовни клуб ,,Лим“ Беране600,84
17.Џудо клуб ,,Кодокан“ Беране595,38
18.Стрељачки клуб ,,Јастреб“ Беране382,35
19.Планинарски клуб ,,Беране“273,11
20.Карате клуб ,,Беране“273,11
21.,,Ву-шу-кунг-фу клуб“ Беране273,11
22.,,Самбо клуб“ Беране163,87

 

 

Члан 2

Предсједник Општине ће са спортским организацијама из члана 1 Одлуке закључити посебан Уговор којим ће се прецизирати међусобна права и обавезе.

Члан 3

Одлука ступа на правну снагу са даном доношења.

 

 

Број:01-031- 2408                                                                                                     П Р Е Д С Ј Е Д Н И К

Беране, 02.09.2016.године                                                                                       Драгослав Шћекић

 

 

 

Образложење

Комисија за расподјелу средстава спортским организацијама именована Рјешењем Предсједника Општине бр. 01-031-846 од 29.03.2016. године,  доставила је Предсједнику Општине 01.09.2016.године Предлог Одлуке о расподјели средстава спортским организацијама у 2016. години број 01-031-2385/1 од 01.09.2016.године на усвајање са образложењем.

Укупно расположиви буџет Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО намијењен за трансфере према спортским организацијама се распоређује у складу са чланом 3 Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр. 20-680-277 од 25.03.2016.године и број 20-680-704 од 03.08.2016. године, којим је 45% од укупно расположивог буџета предвиђено за финансирање Фудбалског Клуба ,,Беране“, 40% за суфинансирање програма рада спортских организација путем Јавног огласа и 15% за ванредна средства.

Поступајући по Правилнику утврђено је да се од укупно расположивог Буџета Секретаријата за спорт, културу, омладину и сарадњу са НВО, од 130.000,00 €  у 2016. години, са 40 % се суфинансирају програми рада спортских организација које испуњавају услове предвиђене Јавним позивом, што износи 52.000,00€.

Примјеном чл.3. ст.1. тач.2. Правилника о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама износ од 52.000,00 ЕУР раздвојен је на износ од 31.200,00 ЕУР за екипне спортове (60% износа) и 20.800,00 ЕУР за појединачне спортове (40% износа), а такође су и спортске организације раздвојене на екипне и појединачне спортове и бодоване у оквиру тих категорија.

Комисија именована од стране Предсједника Општине је у свом раду поступала у складу са Правилником о расподјели средстава који доноси старјешина органа локалне управе надлежан за спорт и на основу садржине пријава и достављене документације спортских организација утврдила је појединачни број бодова и износ средстава који је распоређен спортским организацијама.

На Оглас за суфинансирање програма рада спортских организација за 2016. годину бр.20-680-710 су се пријавиле 32 спортске организације и све пријаве спортских организација су испуњавале услове прописане огласом.

На основу садржине пријава спортских организација и приложене документације утврђено је да укупно 31 спортска организација испуњава услове да буде бодована и то: Мушки рукометни клуб ,,Беране 2003“, Женски рукометни клуб ,,Беране 2003“, Кошаркашки клуб ,,Лим“ Беране, Рукометни клуб ,,Иванград“ Беране, Фудбалски клуб ,,Раднички“ Беране, Омладински фудбалски клуб ,,Беране“, Фудбалски клуб ,,Напредак“ Беране, Женски кошаркашки клуб ,,Беране“, Одбојкашки клуб ,,Иванград“ Беране, Стонотениски клуб ,,Будим“, Атлетски клуб ,,Лим“ Беране, Стонотениски клуб ,,Будимља“ Беране, Џијуџицу клуб ,,Пантер“ Беране, Шаховски клуб ,,Беране“, Стонотениски клуб ,,Иванград“ Беране, Стрељачки клуб ,,Беране“, Боксерски клуб ,,Раднички“ Беране, Џудо клуб ,,Беране“, Стрељачки клуб ,,Доње Луге“ Беране, Орјентиринг клуб ,,Беране“, Скијашки клуб ,,Смиљевица“ Беране, Параглајдинг клуб ,,Наша крила“ Беране, Шаховски клуб ,,Гамбит“ Беране, Атлетски клуб ,,Jump“ Беране, Спортско-риболовни клуб ,,Лим“ Беране, Џудо клуб ,,Кодокан“ Беране, Стрељачки клуб ,,Јастреб“ Беране, Планинарски клуб ,,Беране“, Карате клуб ,,Беране“, ,,Ву-шу-кунг-фу клуб“ Беране и ,,Самбо клуб“ Беране.

Стрељачки савез општине Беране није бодован јер су чланице Савеза ушле у процедуру бодовања као појединачни клубови и то: Стрељачки клуб ,,Јастреб“, Стрељачки клуб ,,Доње Луге“ и Стрељачки клуб ,,Беране“.

Спортске организације из групе екипних спортова оствариле су следеће бодове: Мушки рукометни клуб ,,Беране 2003“- 711 бодова, Женски рукометни клуб ,,Беране  2003“ – 524 бодова, Кошаркашки клуб ,,Лим“ Беране – 405 бодова, Рукометни клуб ,,Иванград“ Беране – 366 бодова, Фудбалски клуб ,,Раднички“ Беране – 354 бода, Омладински фудбалски клуб ,,Беране“ – 203 бода, Фудбалски клуб ,,Напредак“ Беране – 180 бодова, Одбојкашки клуб ,,Иванград“ Беране – 180 бодова и Женски кошаркашки клуб ,,Беране“ – 136 бодова.

Укупан број бодова које су оствариле спортске организације из области екипних спортова износио је 2802 бода, те је дијељењем износа од 31.200,00 ЕУР опредијељеног за екипне спортове, са укупним бројем бодова спортских организација, утврђена вриједност бода од 11,1349 ЕУР.

Спортске организације из групе појединачних спортова оствариле су следеће бодове: Стонотениски клуб ,,Будим“ – 711 бодова, Атлетски клуб ,,Лим“ Беране – 468 бодова, Стонотениски клуб ,,Будимља“ Беране –  273 бода, Џијуџицу клуб ,,Пантер“ Беране – 203 бода, Шаховски клуб ,,Беране“ – 198 бодова, Стонотениски клуб ,,Иванград“ Беране – 198 бодова, Стрељачки клуб ,,Беране“ – 194 бода, Боксерски клуб ,,Раднички“ Беране – 186 бодова, Џудо клуб ,,Беране“ – 154 бода,  Стрељачки клуб ,,Доње Луге“ Беране – 139 бодова, Орјентиринг клуб ,,Беране“ -132 бода, Скијашки клуб ,,Смиљевица“ Беране – 127 бодова, Параглајдинг клуб ,,Наша крила“ Беране – 126 бодова, Шаховски клуб ,,Гамбит“ Беране – 116 бодова, Атлетски клуб ,,Jump“ Беране – 114 бодова, Спортско-риболовни клуб ,,Лим“ Беране – 110 бодова, Џудо клуб ,,Кодокан“ Беране – 109 бодова, Стрељачки клуб ,,Јастреб“ Беране – 70 бодова, Планинарски клуб ,,Беране“ – 50 бодова, Карате клуб ,,Беране“ – 50 бодова, ,,Ву-шу-кунг-фу клуб“ Беране – 50 бодова и ,,Самбо клуб“ Беране – 30 бодова.

Укупан број бодова које су оствариле спортске организације из области појединачних спортова износио је 3808 бодова, те је дијељењем износа од 20.800,00 ЕУР са укупним бројем бодова, утврђена вриједност бода од 5,4622 ЕУР.

Множењем броја бодова које су оствариле спортске организације са вриједношћу бода за колективне односно појединачне спортове утврђени су појединачни износи новчаних средстава који су распоређени клубовима у износима из чл. 1 Предлога Одлуке о расподјели средстава спортским организацијама у 2016. години.

Имајући у виду да је Предлог Одлуке о расподјели средстава спортским организацијама у 2016. години број 01-031-2385/1 од 01.09.2016.године утврђен у складу са Одлуком о финансирању и суфинансирању спорта и Правилником о ближим критеријумима за додјелу финансијских средстава и помоћи спортским организацијама, бр. 20-680-277 од 25.03.2016.године и број 20-680-704 од 03.08.2016. године Предлог је усвојен и средства су расподијељена на начин прописан чланом 1 ове Одлуке.