Komisija za raspodjelu sredstava NVO na osnovu člana 28 Odluke o kriterijumima,načinu i postupku raspodele sredstava nevladinim organizacijama („ Službeni list Crne Gore-opštinski propisi“ broj 22/19), donosi

O D L U K U

O izboru nezavisnih procjenjivača za 2019. godinu

I      Za nezavisnog procenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija za 2019. godinu u opštini Berane, izabrani su:

  1. Radule Dragović
  2. Maja Subotić-Medenica

II      Zadatak nezavisnih procenjivača je:

  1. Ocenjivanje projekata,shodno kriterijumima propisanih članom 26 i 31 Odluke o kriterijumima,načinu i postupku raspodele sredstava nevladinim organizacijama .
  2. Sačinjavanje liste bodovnih projekata.
  3. Dostavljanje liste projekata Komisiji za raspodelu sredstava nevladinim organizacijama.

III      Naknada za rad nezavisnog procenjivača biće precizirana posebnim rešenjem.

 

Obrazloženje

Komisija za raspodelu sredstava nevladinim organizacijama je dana 28.08.2019. godine raspisala Javni poziv za izbor nezavisnog procenjivača za 2019. Godinu.

Na osnovu pristiglih prijava navedenog Javnog poziva,sačinjena je Lista nezavisnih procenjivača za 2019. Godinu br.01-031-3189 od 15.10.2019. godine koja je sastavni deo Odluke.

Razmatrajući pristigle prijave o izboru nezavisnih procenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija u prioritetnim oblastima od javnog interesa,Komisija je konstatovala da uslove Javnog konkursa zadovoljava sedam nezavisnih procenjivača: Vesna Gajević, Goran Pribiračević,Radule Dragović,Armuš Danijela,Stoja Popadić,Maja Subotić-Medenica,Azra Hrapović.

         Ceneći iskustvo u pisanju i sprovođenju projekata,ocenjivanju projekata u oblastima koje su prioritetne Opštini Berane za 2019. godinu.Komisija je na sastanku održanom 15.10.2019. godine sa liste nezavisnih procenjivača za bodovanje projekata nevladinih organizacija za 2019. godinu odabrala – Radula Dragovića i Maju Subotić-Medenicu.

Zadatak nezavisnih procenjivača shodno članu 31 Odluke je ocenjivanje projekata na osnovu kriterijuma:

1.Ocenjivanje predloga projekata-programa,

2.Popunjavanje liste za ocenjivanje predloga projekata odnosno programa,

3.Dostavljanje liste za ocenjivanje sa predlogom projekata odnosno programa koje treba da podrži Komisija.

Odluka o izboru nezavisnih procenjivača biće objavljena na sajtu Opštine Berane.

 

UPUTSTVO O PRAVNOM SREDSTVU: Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba Glavnom administratoru Opštine Berane u roku od osam dana od dana objavljivanja Odluke.

 

Predsednik Komisije

    Marko Lalević

 

Odluka o izboru nezvaisnih procjenjivača za 2019. godinu