Комисија за расподјелу средстава НВО на основу члана 28 Одлуке о критеријумима,начину и поступку расподеле средстава невладиним организацијама („ Службени лист Црне Горе-општински прописи“ број 22/19), доноси

О Д Л У К У

О избору независних процјењивача за 2019. годину

I      За независног процењивача за бодовање пројеката невладиних организација за 2019. годину у општини Беране, изабрани су:

  1. Радуле Драговић
  2. Маја Суботић-Меденица

II      Задатак независних процењивача је:

  1. Оцењивање пројеката,сходно критеријумима прописаних чланом 26 и 31 Одлуке о критеријумима,начину и поступку расподеле средстава невладиним организацијама .
  2. Сачињавање листе бодовних пројеката.
  3. Достављање листе пројеката Комисији за расподелу средстава невладиним организацијама.

III      Накнада за рад независног процењивача биће прецизирана посебним решењем.

 

Образложење

Комисија за расподелу средстава невладиним организацијама је дана 28.08.2019. године расписала Јавни позив за избор независног процењивача за 2019. Годину.

На основу пристиглих пријава наведеног Јавног позива,сачињена је Листа независних процењивача за 2019. Годину бр.01-031-3189 од 15.10.2019. године која је саставни део Одлуке.

Разматрајући пристигле пријаве о избору независних процењивача за бодовање пројеката невладиних организација у приоритетним областима од јавног интереса,Комисија је констатовала да услове Јавног конкурса задовољава седам независних процењивача: Весна Гајевић, Горан Прибирачевић,Радуле Драговић,Армуш Данијела,Стоја Попадић,Маја Суботић-Меденица,Азра Храповић.

         Ценећи искуство у писању и спровођењу пројеката,оцењивању пројеката у областима које су приоритетне Општини Беране за 2019. годину.Комисија је на састанку одржаном 15.10.2019. године са листе независних процењивача за бодовање пројеката невладиних организација за 2019. годину одабрала – Радула Драговића и Мају Суботић-Меденицу.

Задатак независних процењивача сходно члану 31 Одлуке је оцењивање пројеката на основу критеријума:

1.Оцењивање предлога пројеката-програма,

2.Попуњавање листе за оцењивање предлога пројеката односно програма,

3.Достављање листе за оцењивање са предлогом пројеката односно програма које треба да подржи Комисија.

Одлука о избору независних процењивача биће објављена на сајту Општине Беране.

 

УПУТСТВО О ПРАВНОМ СРЕДСТВУ: Против ове Одлуке може се изјавити жалба Главном администратору Општине Беране у року од осам дана од дана објављивања Одлуке.

 

Председник Комисије

    Марко Лалевић

 

Одлука о избору незваисних процјењивача за 2019. годину