Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane

 

OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

 

da je investitor Veljić Peđa  iz Berana, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za  “Privremeni montažni objekat – hangar u kojem će se obavljati djelatnost rezanja i prerade drveta”,  čija realizacija se planira na kat.parceli br. 1378  KO Dolac, u zahvatu PUP-a „Berane“,  opština Berane.

 

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br.1, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na veb stranici Opštine Berane, www.berane.me.

 

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ili na imejl-adresu: stambeno@berane.co.me , je 15.10.2021.godine.

 

 

                                                                                      V.D. SEKRETAR

                                                                               Miloš Kastratović s.r.