Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Sekretarijat za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane

 OBAVJEŠTAVA

zainteresovanu javnost

da je investitor Berane gradnja“ d.o.o.  iz Berana, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat Pogon za preradu  drveta”,  čija realizacija se planira na kat.parcelama br. 512/16, 1780/6, 1780/8 i 1781 KO Buče I, u zahvatu PUP-a „Berane“,  opština Berane.

U vezi sa navedenim pozivamo zainteresovanu javnost da izvrši uvid u dostavljenu dokumentaciju u prostorijama Sekretarijata za komunalno-stambene poslove, saobraćaj i zaštitu životne sredine Opštine Berane, ul. IV Crnogorske brigade br.1, radnim danima od 12 do 14 časova, kao i na veb stranici Opštine Berane, www.berane.me.

Rok za javni uvid i dostavljanje primjedbi i mišljenja u pisanoj formi, na adresu Sekretarijata ( ul. IV Crnogorske brigade br.1) ili putem  elektronske pošte: stambeno@berane.co.me , je 21.04.2022.godine.

Prilog : Dokumentacija